Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1675/27 van het Gerechtelijk Wetboek en tot organisatie van de toekenningsvoorwaarden, de betalingsmodaliteiten en het beheer van en de controle op de toelagen voor de oprichting van het centraal register collectieve schuldenregelingen, de 20 juillet 2022

Artikel 1. Een toelage van 3.363.890 euro wordt toegekend aan de beheerder van het in artikel 1675/20 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde centraal register collectieve schuldenregelingen, hierna "register" genoemd, zijnde gezamenlijk de Orde des barreaux Francophone et Germanophone de Belgique (OBFG), met maatschappelijke zetel te Hoogstraat, 139 - bus 20, 1000 Brussel en met KBO-nummer 0850.260.032 en de Orde van Vlaamse Balies (OVB), met maatschappelijke zetel te Staatsbladstraat 8, 1000 Brussel en met KBO- nummer 0267.393.267. Het gezamenlijke rekeningnummer van de beheerders is rekeningnummer BE58 3631 7632 0879.

Deze toelage zal aangerekend worden op artikel: 40.03.32.00.01.

Art. 2. Deze toelage wordt ter beschikking gesteld aan de beheerder van het register om hen in staat te stellen het register te ontwikkelen.

Een meerjarige overeenkomst afgesloten tussen de Minister van Justitie en de beheerder bepaalt de verdere modaliteiten en de wijze waarop het gebruik, de monitoring, de controle, de rapportering en de evaluatie van de toelage wordt verantwoord.

Art. 3. Een afzonderlijk koninklijk besluit bepaalt de financieringswijze van de beheerskosten na de in productiestelling van het register.

Art. 4. De toelage wordt in twee schijven betaald:

* een eerste schijf van 85 %, hetzij 2.859.307 euro na de ondertekening van dit besluit;

* het saldo van 15%, hetzij 504.583 euro wordt betaald op overlegging van de stavingstukken.

Art. 5. Worden aanvaard als subsidieerbare kosten met name:

* de werkingskosten verbonden aan de oprichting van het register;

* de investeringskosten verbonden aan de oprichting van het register;

* de werkelijk betaalde interestkosten gelinkt aan de financiering van het register.

Het is de beheerder toegelaten uitgaven met betrekking tot de oprichting van het register in rekening te brengen die voor de datum van ondertekening van dit besluit werden voltrokken, desgevallend voor 1 januari 2022.

Art. 6. De beheerder is verantwoordelijk voor het gebruik van de toegekende toelage en verbindt zich ertoe ze te beheren `als een goede huisvader' en overeenkomstig de wettelijke en regelgevende bepalingen die van toepassing zijn op de federale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT