Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat oxyconcentratoren voor zuurstoftherapie gedurende de COVID-19 crisis betreft, van January 26, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. De patiënten, zoals gedefinieerd in afdeling 6 van hoofdstuk 2 van deel I van de lijst in bijlage bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, verkrijgen een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kost van oxyconcentratoren die zijn opgenomen in de lijst in bijlage van dit besluit onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden.

Art. 2. Om op de lijst te worden opgenomen, moet de persoon die verantwoordelijk is voor de aanvraag tot opname in de vergoedbaarheid van een oxyconcentrator een gemotiveerde aanvraag sturen naar het secretariaat van de directie tegemoetkoming geneesmiddelen en farmaceutisch beleid per e-mail naar : secr-farbel@riziv-inami.fgov.be.

Dit verzoek moet bevatten:

  1. De volledige identificatie/naam van het product

  2. De naam van de aanvrager (zoals die in de lijst zal voorkomen)

  3. Het CE-certificaat

  4. De gebruiksaanwijzing.

Art. 3. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht aan de patiënt.

Art. 4. Maandelijks kan het Instituut een aangepaste lijst publiceren op de website http://www.riziv.fgov.be, met de inschrijving en/of schrapping van een oxyconcentrator.

Art. 5. Alle tariferingsverrichtingen en alle betalingen van de verzekeringsinstellingen worden verplicht uitgevoerd via door de minister erkende tariferingsdiensten, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 165 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking de dag waarop in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en treedt buiten werking op 31 december 2021.

Art. 7. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est la suivante:

De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen is de volgende:

1° Installatie door de leverancier Installation par le fournisseur 2° a) Huurgeld/onderhoud en bevochtiger voor éénmalig gebruik Location/entretien et humidificateur à
...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT