Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 12, 13, 29, 30, 44, 45, 58 en 59 van de wet van 20 december 2019 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies, de 3 juillet 2020

Artikel 1. De Minister van Financiën of de door hem aangewezen leidinggevende ambtenaar bepaalt welke gegevens, naast het gebruik van één van de officiële landstalen, ook in het Engels moeten worden meegedeeld voor de toepassing van:

- Titel VII, hoofdstuk III, afdeling II/1 en artikel 338, § 6/4 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;

- de artikelen 289bis, § 6/3 en 289bis/1 tot en met 289bis/9 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

- de artikelen 146quater, § 6/3 en 146sexies tot en met 146quaterdecies van het Wetboek der successierechten;

- de artikelen 211bis, § 6/3 en 211bis/1 tot en met 211bis/9 van het Wetboek van diverse rechten en taksen.

Art. 2. De Minister van Financiën of de door hem aangewezen leidinggevende ambtenaar bepaalt het formulier dat door de intermediair of de relevante belastingplichtige moet worden gebruikt voor de naleving van de verplichtingen opgenomen in:

- Titel VII, hoofdstuk III, afdeling II/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;

- de artikelen 289bis/1 tot en met 289bis/9 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

- de artikelen 146sexies tot en met 146quaterdecies van het Wetboek der successierechten;

- de artikelen 211bis/1 tot en met 211bis/9 van het Wetboek van diverse rechten en taksen.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2020.

Art. 4. De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 3 juli 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

  1. DE CROO

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikelen 326/10 en 326/11, ingevoegd door de artikelen 12 en 13 van wet van 20 december 2019 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI