Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de 29 avril 2019

BOEK 1. - Oprichting en formaliteiten inzake openbaarmaking

Artikel 1:1. Alle akten, uittreksels van akten, beslissingen en stukken waarvan de openbaarmaking wordt opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese Vennootschap (SE) en door de Verordening (EG) nr. 1435/2003 van de raad van 22 juli 2003 betreffende het statuut voor een Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE) worden neergelegd in het dossier bedoeld in artikel 2:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Art. 1:2. Overeenkomstig artikel 1:1 worden de dossiers bijgehouden van:

 1. de rechtspersonen die worden beheerst door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de zetel in België is gelegen, met uitzondering van de Europese politieke partijen en de Europese politieke stichtingen;

 2. de buitenlandse rechtspersonen, waarvan een bijkantoor in België is gevestigd, alsook van de Europese economische samenwerkingsverbanden waarvan de zetel in een andere Staat is gelegen en die een bijkantoor hebben in België.

  Het dossier kan geheel of gedeeltelijk elektronisch zijn.

  Art. 1:3. Behoudens in geval van overmacht of onbeschikbaarheid van een elektronisch systeem geschiedt de neerlegging bedoeld in artikel 1:1 elektronisch:

 3. voor de authentieke akten, door de notarissen overeenkomstig de technische voorschriften vastgesteld door de Minister van Justitie;

 4. voor de onderhandse akten, door alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten, het vertegenwoordigingsbevoegd orgaan of hun gemachtigde of door de notarissen volgens de technische voorschriften vastgesteld door de Minister van Justitie.

  Deze elektronische neerlegging houdt tevens verzending in naar de diensten van het Belgisch Staatsblad.

  Art. 1:4. De elektronische neerlegging wordt ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de uitgifte of kopie van de akte, het uittreksel, de beslissing of het stuk aantoont en, in voorkomend geval, de hoedanigheid van notaris, overeenkomstig de technische voorschriften vastgesteld door de Minister van Justitie.

  Verslagen of aan de akte gehechte stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gelijktijdig moeten worden neergelegd met de openbaar te maken akte waarop zij betrekking hebben en die, ingevolge overmacht of onbeschikbaarheid van het elektronisch systeem, niet op elektronische wijze kunnen worden neergelegd met de akte, worden gelijktijdig afzonderlijk neergelegd op papier.

  Art. 1:5. Ingeval van een neerlegging op elektronische wijze van een onderhandse akte of stuk, worden de originele stukken bewaard op de zetel van de rechtspersoon. De neerlegging gaat gepaard met een door alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten, het vertegenwoordigingsbevoegd orgaan of hun gemachtigde of door de notaris elektronisch ondertekende verklaring die bepaalt dat de originele stukken en de neergelegde elektronische kopieën eensluidend zijn. Onder deze voorwaarden genieten de elektronische kopieën dezelfde bewijswaarde als het origineel stuk, onverminderd de mogelijkheid om het tegenbewijs te leveren.

  Art. 1:6. Online raadplegingen gebeuren volgens de technische voorschriften vastgesteld door de Minister van Justitie, behalve voor wat betreft het deel van het in artikel 2:7, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde elektronisch databanksysteem dat wordt beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en vrij raadpleegbaar is.

  Wanneer een neergelegd stuk niet elektronisch beschikbaar is, kan via de door de Minister van Justitie bepaalde webpagina een aanvraag tot scanning van het gevraagde papieren stuk worden gedaan. De aangevraagde stukken mogen evenwel niet vóór 1 januari 1997 zijn neergelegd.

  De griffier beschikt vanaf de aanvraag over een termijn van 15 dagen om het te scannen document in te voeren in het elektronisch dossier. De griffier brengt op het gescande stuk diens elektronische handtekening aan. Deze geldt echter niet als waarmerking.

  Art. 1:7. § 1. Wanneer een rechtspersoon voor het eerst een bij het in artikel 1:2, eerste lid, bedoelde dossier te voegen akte, uittreksel van een akte, beslissing of stuk neerlegt, schrijft deze zich hetzij rechtstreeks elektronisch in, hetzij wordt zij door de instrumenterende notaris, hetzij door de griffie van de ondernemingsrechtbank ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

  Bij de inschrijving worden volgende gegevens vermeld:

 5. de naam van de rechtspersoon en haar eventuele afgekorte benaming of letterwoord;

 6. de rechtsvorm van de rechtspersoon voluit geschreven;

 7. het adres van de zetel; is die zetel niet in België gevestigd, het adres van de zetel in het buitenland en het adres van een bijkantoor naar keuze in België; in voorkomend geval, het register waar het dossier van de buitenlandse rechtspersoon werd aangelegd en het nummer waaronder deze rechtspersoon in dit register werd ingeschreven;

 8. in voorkomend geval, het bedrag van het kapitaal;

 9. de datum van de oprichtingsakte van de rechtspersoon;

 10. in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon;

 11. de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de rechtspersoon te besturen en te vertegenwoordigen en, in voorkomend geval, van de leden van de raad van toezicht, of van de vereffenaar;

 12. in voorkomend geval, de identiteit van de persoon of personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen;

 13. de datum van ontbinding wanneer de rechtspersoon voor een bepaalde tijd is aangegaan;

 14. het einde van het boekjaar;

 15. in voorkomend geval, de datum van de jaarvergadering;

 16. ingeval van overneming van de rechtspersoon door fusie of splitsing, naam en ondernemingsnummer van de overnemende rechtspersonen;

 17. ingeval de oprichting het gevolg is van een fusie of splitsing van rechtspersonen, naam en ondernemingsnummer van de fuserende of splitsende rechtspersonen;

 18. datum van de vrijwillige ontbinding;

 19. datum van de sluiting van de vereffening;

 20. de identiteit van de benoemde vertegenwoordiger van de rechtspersoon voor de werkzaamheden van het bijkantoor.

  Onverminderd de elektronische inschrijving door alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten, het vertegenwoordigingsbevoegd orgaan of hun gemachtigde, vermelden de griffier of de notaris bij de inschrijving het ondernemingsnummer dat zij ontvangen van de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede de datum van de neerlegging van de akte, uittreksel van een akte, beslissing of stuk.

  § 2. Wanneer een van de vermeldingen van de inschrijving niet meer in overeenstemming is met de werkelijke toestand, moet de rechtspersoon binnen een maand na wijziging van de toestand, de wijziging van haar inschrijving vragen.

  De betreffende wijziging wordt medegedeeld mits vermelding van het ondernemingsnummer van de rechtspersoon.

  § 3. Voor de opgaven tot inschrijving of tot wijziging van de inschrijving worden, onverminderd de elektronische neerlegging door alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten, het vertegenwoordigingsbevoegd orgaan of hun gemachtigde, de formulieren I en II (bijlagen 1 en 2 bij dit besluit), gebruikt, waarvan het model bij dit besluit is gevoegd en die verkrijgbaar zijn ter griffie van de ondernemingsrechtbanken of op de internetsite van de Federale Overheidsdienst Justitie. De inschrijving of wijziging door de notarissen en door alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten, het vertegenwoordigingsbevoegd orgaan of hun gemachtigde geschiedt elektronisch volgens de modaliteiten vastgesteld door dit besluit. In functie van de noodwendigheden van de technologische evoluties kan de Minister van Justitie andere modaliteiten vaststellen.

  Iedere inschrijving of wijziging wordt gedagtekend en ondertekend door haar organen, een bijzonder gemachtigde of de notaris.

  Een inschrijving van een Europees economisch samenwerkingsverband wordt ondertekend door haar leden, een bijzonder gemachtigde of de notaris.

  § 4. De elektronische inschrijving of de wijziging ervan in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van ondernemingen geschiedt door alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten, het vertegenwoordigingsbevoegd orgaan of hun gemachtigde of door de instrumenterende notaris op elektronische wijze overeenkomstig de technische voorschriften vastgesteld door de Minister van Economie.

  Art. 1:8. Het ondernemingsnummer van de rechtspersoon wordt vermeld op alle in het dossier op te nemen stukken.

  De griffier of zijn gevolmachtigde viseert al de stukken die in het materiële deel van de dossiers moeten worden opgenomen, geeft ze een volgnummer en bergt ze er in op. De griffier houdt een inventaris bij van de stukken. Deze inventaris vermeldt voor ieder neergelegd stuk het volgnummer, het onderwerp en de neerleggingsdatum.

  De stukken die in het elektronische deel van de dossiers worden opgenomen, krijgen een volgnummer. Een inventaris van de stukken die het elektronische deel bevat, wordt automatisch bijgehouden. Deze inventaris vermeldt voor ieder neergelegd stuk het volgnummer, het onderwerp en de neerleggingsdatum.

  Onverminderd de elektronische neerlegging door alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten, het vertegenwoordigingsbevoegd orgaan of hun gemachtigde, bezorgen de notaris of de griffier de betrokken rechtspersoon een elektronische kopie of een fotokopie van de inschrijving of wijziging alsmede een ontvangstmelding van de neergelegde akte, uittreksel van een akte, proces-verbaal of document.

  Art. 1:9. § 1. De akten, uittreksels van akten, beslissingen en stukken die in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moeten worden bekendgemaakt, worden, onverminderd de elektronische neerlegging, neergelegd ter griffie samen met een kopie. Indien een akte, een uittreksel van een akte, een beslissing of een stuk betrekking heeft op een verrichting die door...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT