Koninklijk besluit tot uitstel van de overdracht van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie aan de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering van de bevoegdheid om de bedrijfsvoorheffing, de rechten en de retributies te innen, de 21 septembre 2022

Artikel 1. In hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt het opschrift van afdeling XIIIbis, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 november 2021, vervangen als volgt:

"Afdeling XIIIbis.- Inning door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de bedrijfsvoorheffing op meerwaarden verwezenlijkt op onroerende goederen door niet-inwoners"

Art. 2. In artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 juli 2019 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 november 2021, wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt:

"4° met een debetkaart aan de betaalterminal van het met de inning en de invordering belaste kantoor."

Art. 3. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in paragraaf 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 juli 2019 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 november 2021, wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt:

  "4° met een debetkaart aan de betaalterminal van het met de inning en de invordering belaste kantoor;"

 2. in paragraaf 1/1, ingevoegd bij artikel 8 f) en gewijzigd bij artikel 8, g) en h), van het koninklijk besluit van 23 november 2021, worden de bepalingen onder 4° en 5° opgeheven.

  Art. 4. De artikelen 7, d) en h), 8, d), i), j), k), l) en o), 19, 21, 22 en 23 van het koninklijk besluit van 23 november 2021 tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de overdracht van de bevoegdheid inzake de inning en de invordering van verschillende rechten en retributies van de Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie aan de Algemene administratie van de inning en de invordering; tot uitbreiding van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 28 november 2008 tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de exploten en processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarders betreft; en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 2019 tot vaststelling van de openingsuren van de kantoren van de Administratie Rechtszekerheid worden opgeheven.

  Art. 5. De minister bevoegd voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Handtekening

  Gegeven te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT