Koninklijk besluit tot uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 9ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van 2 oktober 2017

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Het toepassingsgebied van artikel 9ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt uitgebreid tot de medische hulp verstrekt door de huisartsen.

Art. 2. § 1. Wanneer het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een beslissing neemt over de medische hulp die door een huisarts zal worden toegekend, moet het de procedure toepassen voorzien in artikel 9ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor zover cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan :

1) de huisarts moet in de technische mogelijkheid verkeren elektronisch te factureren aan de hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsuitkering;

2) de huisarts wenst deze procedure te gebruiken.

§ 2. Wanneer de huisarts heeft toegestemd om deze procedure met het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te gebruiken, zullen alle nieuwe door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn genomen beslissingen betreffende de door deze huisarts verleende medische hulp, volgens diezelfde procedure moeten verlopen. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zal in dat geval geen beslissingen meer kunnen invoeren inzake de door deze huisarts verleende medische hulp door middel van de procedure voorzien bij artikel 9 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Art. 3. Vanaf de dag waarop de verplichting voor de huisartsen om elektronisch aan de verzekeringsinstellingen te factureren in toepassing van artikel 53, § 1, leden 2, 3 en 4 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, effectief is, zullen de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wanneer zij een beslissing nemen over de medische hulp die door een huisarts kan worden verleend, de procedure moeten toepassen voorzien bij artikel 9ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT