Koninklijk besluit tot tot vaststelling van de regels inzake de aanstelling van de leden van de Commissie voor de herziening in strafzaken, in uitvoering van artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering, van 19 december 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

HOOFDSTUK I. - De aanstelling van de leden van de Commissie voor herziening in strafzaken

Artikel 1. Er wordt een oproep tot de kandidaten voor de Commissie voor herziening in strafzaken, hierna te noemen "de Commissie", bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De kandidaturen voor de leden voorzien in artikel 445, zesde lid, eerste tot derde streepje van het Wetboek van Strafvordering, moeten worden gericht binnen een termijn van een maand na de publicatie van de oproep in het Belgisch Staatsblad bij een ter post aangetekende zending:

 1. aan het College van de hoven en de rechtbanken, voor de magistraten van de zetel;

 2. aan het College van procureurs-generaal voor de parketmagistraten;

 3. aan de Orde van Vlaamse Balies, voor de advocaten die tot die Orde behoren;

 4. aan de Ordre des barreaux francophones et germanophone, voor de advocaten die tot die Orde behoren.

  De kandidaturen voor het lid voorzien in artikel 445, zesde lid, vierde streepje van het Wetboek van Strafvordering, moeten worden gericht aan de minister van Justitie bij een ter post aangetekende zending.

  De voordrachten bedoeld in artikel 445, zesde lid van het Wetboek van Strafvordering, worden met redenen omkleed en gericht aan de minister van Justitie bij een ter post aangetekende brief, binnen de maand na die waarin de kandidaturen moeten worden ingediend.

  Art. 2. De Commissie bestaat per taalrol uit 5 leden, zoals voorzien in artikel 445, zesde lid van het Wetboek van Strafvordering.

  De leden van de Commissie, die overeenkomstig artikel 1 door de minister van Justitie zijn benoemd, dragen een lid voor op grond van zijn deskundigheid of ervaring met betrekking tot de taken die aan de commissie zijn toevertrouwd, zoals voorzien in artikel 445, zesde lid, vierde streepje.

  De leden van de Commissie worden door de minister van Justitie benoemd voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

  Bij overlijden of ontslag van een lid wordt voor de duur van het resterende mandaat in de vervanging van het lid voorzien.

  Het secretariaat van de Commissie wordt verzekerd door een personeelslid van de Rechterlijke Orde.

  HOOFDSTUK II. - Regels inzake de werking van de Commissie voor herziening in strafzaken

  Art. 3. De Commissie stelt per taalrol zijn huishoudelijk reglement op dat o.a. de volgende punten regelt :

  - de procedure voor de bijeenroeping van de vergaderingen;

  - de wijze van beraadslaging;

  - de mogelijkheid tot het horen van personen die bij het onderzoek in de zaak betrokken waren...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT