Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 177.000 EUR aan de gemeente Molenbeek in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen, de 21 décembre 2022

Artikel 1. § 1. Een facultatieve subsidie van honderd zevenenzeventigduizend euro (177.000 EUR) wordt toegekend aan de gemeente Molenbeek.

§ 2. De subsidie onder paragraaf 1 wordt geboekt op de basisallocatie 33.55.22.63.21.19 van de algemene uitgavenbegroting van de FOD Mobiliteit en Vervoer van 2022.

Art. 2. De subsidie heeft als doel de studies van de ontwikkeling van een nieuw gebouw op de hoek van de Leiestraat en de Jetsesteenweg, te financieren.

Art. 3. § 1. De investeringen zullen worden uitgevoerd ten laste van het budget van de gemeente Molenbeek dat de betalingen zal uitvoeren met zijn eigen gelden en met de subsidie, deze laatste is beperkt tot 177.000 EUR.

§ 2. De vrijgave van dit bedrag vindt plaats volgens de vereffeningsvoorwaarden vastgelegd in art. 7 van het protocol-akkoord. Een van deze voorwaarden voorziet dat enkel de uitgaven die met respect voor de reglementering betreffende de overheidsopdrachten gerealiseerd werden terugbetaald zullen worden door Beliris.

§ 3. De betaling van de verschillende schijven kan indien nodig over meerdere jaren worden verspreid.

§ 4. De Directie Vervoerinfrastructuur van de FOD Mobiliteit en Vervoer, Vooruitgangstraat 56, te 1210 Brussel, staat in voor de administratieve behandeling van de subsidie. Alle briefwisseling met betrekking tot de administratieve behandeling in het kader van dit besluit wordt naar het voornoemde adres gestuurd.

Art. 4. De Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 21 december 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris,

K. LALIEUX

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT