Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 2.270.000 EUR aan de gemeente Ukkel in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen, de 21 décembre 2022

Artikel 1. § 1. Een facultatieve subsidie van twee miljoen tweehonderdzeventigduizend euro, (2.270.000 EUR) wordt toegekend aan de Gemeente Ukkel.

§ 2. De subsidie onder paragraaf 1 wordt geboekt op de basisallocatie 33.55.22.63.21.27 van de algemene uitgavenbegroting van de FOD Mobiliteit en Vervoer van 2022.

Art. 2. De subsidie heeft als doel de financiering van een ondergrondse doorgang aan de halte Calevoet om het voetgangers- en fietsverkeer in de omgeving van het station van Calevoet in Ukkel te verbeteren.

Art. 3. § 1. De investeringen zullen worden uitgevoerd ten laste van het budget van de Gemeente Ukkel dat de betalingen zal uitvoeren met zijn eigen gelden en met de subsidie, deze laatste is beperkt tot 2.270.000 EUR.

§ 2. De bedoelde subsidie voorzien in artikel 1, zal aan de Gemeente Ukkel worden betaald in meerdere variabele schijven in functie van de facturen van de uit te voeren werken.

§ 3. De vrijgave van dit bedrag vindt plaats volgens de vereffeningsvoorwaarden vastgelegd in art. 4 van het protocol-akkoord. Een van deze voorwaarden voorziet dat enkel de uitgaven die met respect voor de reglementering betreffende de overheidsopdrachten gerealiseerd werden terugbetaald zullen worden door Beliris.

§ 4. De Directie Vervoerinfrastructuur van de FOD Mobiliteit en Vervoer, Vooruitgangstraat 56, te 1210 Brussel, staat in voor de administratieve behandeling van de subsidie.

Alle briefwisseling met betrekking tot de administratieve behandeling in het kader van dit besluit wordt naar het voornoemde adres gestuurd.

Art. 4. De Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 21 december 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris,

K. LALIEUX

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT