Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 1.350.000 EUR aan het Paleis voor Schone Kunsten in toepassing van bijakte n° 13 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen, de 30 septembre 2020

Artikel 1. § 1. Een facultatieve subsidie van een miljoen driehonderdvijftigduizend euro, (1.350.000 EUR) wordt toegekend aan het Paleis voor Schone Kunsten.

§ 2. De subsidie onder paragraaf 1 wordt geboekt op de basisallocatie 33.55.22.61.41.24 van de algemene uitgavenbegroting van de FOD Mobiliteit en Vervoer van 2020.

Art. 2. De subsidie heeft als doel de studies en renovatiewerken van de zalen M en Studio van de Paleis voor Schone Kunsten te financieren.

Art. 3. § 1. Het bedrag van de subsidie die door de Staat wordt toegekend in het kader van de in artikel 2 beschreven investeringen is strikt beperkt tot 1.350.000 EUR.

§ 2. Dit bedrag maakt geen voorwerp uit van enige herziening, indexering of andere verhoging.

§ 3. De subsidie zal aan het Paleis voor Schone Kunsten worden betaald in meerdere variabele schijven in functie van de facturen van de uit te voeren diensten, werken en leveringen, en dit volgens de voorwaarden van vereffening vastgelegd in art. 5 van het protocolakkoord. De betaling van de verschillende schijven kan indien nodig over meerdere jaren worden verspreid.

§ 4. De Directie Vervoerinfrastructuur van de FOD Mobiliteit en Vervoer, Vooruitgangstraat 56, te 1210 Brussel, staat in voor de administratieve behandeling van de subsidie. Alle briefwisseling met betrekking tot de administratieve behandeling in het kader van dit besluit wordt naar het voornoemde adres gestuurd.

Art. 4. De Eerste Minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 30 september 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister, belast met Beliris en de federale Instellingen,

S. WILMES

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 (gepubliceerd op 30 december 2019);

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT