Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (O.E.S.O.) in het kader van de deelname van België in 2022 aan het onderzoek 'RISK THAT MATTER', de 13 novembre 2022

Artikel 1. Een bijdrage ten bedrage van 15.000 EUR aan te rekenen ten laste van de basisallocatie 24.57.31.35.40.01 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2022, wordt aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling verleend in het kader van de Belgische deelname aan de enquête "Risk that Matter" met als doelstelling de perceptie van de sociale risico's, van het potentieel en van de efficiëntie van de overheid te evalueren, en zal op haar rekening nr. 6161603441 BLZ : 50110800 van JP Morgan AG, Taunus Turm, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main Swift : CHASDEFX IBAN nr. DE95501108006161603441 gestort worden.

Art. 2. De Organisatie voor Economische samenwerking en ontwikkeling mag deze bijdrage enkel aanwenden voor de uitvoering van het onderzoek "RISK THAT MATTER".

Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 13 november 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

F. VANDENBROUCKE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT