Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het programma 'Hervestiging van vluchtelingen', de 18 juillet 2021

Artikel 1. Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers kent voor de periode van 1 Oktober 2020 tot en met 31 December 2021, een financiële tussenkomst toe aan Caritas International ter uitvoering van het project "Peer2Peer Resettlement Support".

Deze financiële tussenkomst betreft personen aangekomen in 2020 en bestaat uit een forfaitair bedrag van 448 EUR per hervestigde vluchteling die wordt begeleid in het project, voor een maximum van 87 personen.

Art. 2. De uitgaven zijn aanrekenbaar op de begroting 2020 van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers op begrotingsartikel 543-01 "Specifieke subsidies EU".

Art. 3. Een overeenkomst afgesloten tussen het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers en de begunstigde bepaalt de modaliteiten en de wijze waarop het gebruik, de monitoring, de controle, de rapportering en de evaluatie van de subsidie wordt verantwoord.

Art. 4. De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met, de Nationale Loterij, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 18 juli 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken en van Institutionele Hervormingen

A.VERLINDEN

De Staatssecretaris voor Asiel

en Migratie, belast met de Nationale Loterij

S. MAHDI

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT