Koninklijk besluit tot de toekenning van een subsidie aan ' ARC-EN-CIEL WALLONIE ' in het kader van de Taskforce Kwetsbare groepen voor het ondersteunen van de oprichting van een tijdelijk onderkomen met in totaal tien plaatsen voor LGBTQI+ personen die zijn uitgesloten van - of op de vlucht zijn voor - hun familie, de 11 mars 2021

Artikel 1. Een toelage van driehonderddertigduizend (330.000,00) euro wordt toegekend aan " ARC-EN-CIEL WALLONIE " adres Jonruelle 17, 4000 Luik (ondernemingsnummer 0890.447.429, en rekeningnummer BE82 0682 4796 5268) voor het ondersteunen van de oprichting van een tijdelijk onderkomen met in totaal tien plaatsen voor LGBTQI+ personen die zijn uitgesloten van - of op de vlucht zijn voor - hun familie.

Deze toelage zal aangerekend worden op artikel: 12-58-52.33.00.41.

Art. 2. § 1 Deze toelage wordt toegekend om de kosten van huur, bedrijfskosten, maandelijkse uitgaven, personeelskosten en uitgaven in verband met de activiteiten van het project.

§ 2 Deze subsidie wordt toegekend om de kosten te dekken voor het openen van tien plaatsen voor een periode van zes maanden.

Art. 3. De toelage wordt in twee schijven betaald:

- een eerste schijf van negentig procent, hetzij tweehonderdzevenennegentigduizend (297.000) euro, na de ondertekening van dit besluit;

- het saldo van tien procent, hetzij drieëndertigduizend (33.000) euro, op overlegging van de overtuigingstukken.

Art. 4. Worden aanvaard als subsidieerbare kosten:

  1. Huur;

  2. Bedrijfskosten;

  3. Maandelijkse uitgaven;

  4. Personeelskosten;

  5. Uitgaven in verband met de activiteiten.

Art. 5. " ARC-EN-CIEL WALLONIE " houdt alle documenten en rekeningen ter beschikking van de ambtenaren belast met de controle van de toelages. De controle kan gebeuren op de stukken of ter plaatse.

De subsidieerbare kosten kunnen ten vroegste gemaakt worden vanaf 1 januari 2021 en kunnen gemaakt worden tot 7 maanden na de opening van de bijkomende plaatsen zoals voorzien in het kader van deze subsidie.

De entiteit bezorgt uiterlijk 6 december 2021 een uitvoeringsverslag over de toelage.

De subsidiërende overheid behoudt zich het recht om uitgaven te weigeren die niet in verhouding zijn met het behaalde resultaat.

Art. 6. Dit besluit wordt van kracht met ingang van zijn ondertekening.

Art. 7. De Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke kansen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 4 februari 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit,

G. GILKINET

De Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Gendergelijkheid en Diversiteit,

S. SCHLITZ

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT