Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van het kanton Limburg naar Eupen, de 5 octobre 2021

Artikel 1. De zetel van het vredegerecht van het kanton Limburg wordt tijdelijk naar Eupen overgebracht.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 augustus 2021.

Art. 3. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 5 oktober 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 72, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 28 september 2021;

Gelet op het advies van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van Luik, van de procureur des konings bij het parket Luik, van de hoofdgriffier voor de vredegerechten en de politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik, van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, van de hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, van de procureur des konings bij het parket Eupen, van de stafhouders van de orde van advocaten van de balie van het gerechtelijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT