Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing van de toepassing van artikel 58, § 2 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, de 14 août 2021

Artikel 1. Het voorschrift bedoeld in artikel 58, § 2, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten is niet van toepassing op elk tijdvak van arbeidsongeschiktheid dat aanvat tijdens de periode vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Zelfstandigen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te l'Ile d'Yeu, 14 augustus 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken,

 1. VANDENBROUCKE

  De Minister van Zelfstandigen,

 2. CLARINVAL

  Aanhef

  FILIP, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  Gelet op de wet van 20 juni 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, opdat de arbeidsongeschiktheidsregeling kan ingaan vanaf de daadwerkelijke stopzetting van de activiteit wegens arbeidsongeschiktheid, artikel 4;

  Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten;

  Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, gegeven op 16 juni 2021;

  Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 juni 2021;

  Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 6 juli 2021;

  Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door de al besliste verlenging van talrijke bijzondere maatregelen die naar aanleiding van de COVID-19-pandemie zijn genomen;

  Gelet op het feit dat de maatregel die bepaalt dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten vroegste kan aanvangen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid reeds is geschorst geweest wegens de COVID-19-pandemie tijdens de periode vanaf 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 (krachtens de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 18 mei 2020 tot tijdelijke schorsing, ingevolge de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT