Koninklijk besluit tot regeling van de veiligheidsonderzoeken in de burgerluchtvaart, de 26 décembre 2022

TITEL I. - Algemene bepaling, definities en toepassingsgebied

Artikel 1. Dit besluit legt Verordening (EU) nr. 996/2010 ten uitvoer en geeft uitvoering aan Bijlage 13 voor de bepalingen die niet zijn opgenomen in Verordening (EU) nr. 996/2010.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 1. Air Accident Investigation Unit (AAIU): De instantie die krachtens Verordening (UE) 996/2010 en Bijlage 13 verantwoordelijk is voor de Belgische veiligheidsonderzoeken bedoeld in artikel 4;

 2. Bijlage 13: Bijlage 13 van het Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart, ondertekend te Chicago op 7 december 1944 en goedgekeurd bij wet van 30 april 1947;

 3. hoofdonderzoeker: de aangewezen onderzoeker die de leiding heeft van de AAIU;

 4. DGLV: het Directoraat-generaal Luchtvaart van Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;

 5. Voorzitter: de Voorzit(s)ter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;

 6. Minister: de minister bevoegd voor de luchtvaart;

 7. Verordening (EU) nr. 996/2010: Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 inzake onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart en houdende intrekking van Richtlijn 94/56/EG;

 8. Verordening (EU) nr. 2018/1139: Verordening (EU) 2018/1139 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2018 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2111/2005, (EG) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 en de Richtlijnen 2014/30/EU en 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 552/2004 en (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad.

  Art. 3. De definities van Verordening (EU) nr. 996/2010 zijn van toepassing op dit besluit.

  Art. 4. In uitvoering van artikel 3 van Verordening (EU) nr. 996/2010 en van Bijlage 13, is dit besluit van toepassing op de veiligheidsonderzoeken van ongevallen en ernstige incidenten:

 9. die zich hebben voorgedaan op het Belgische grondgebied;

 10. waarbij luchtvaartuigen zijn betrokken die in België zijn geregistreerd of die worden geëxploiteerd door een in België gevestigde onderneming en die zich buiten het grondgebied van België hebben voorgedaan voor zover het veiligheidsonderzoek niet door een andere Staat wordt gevoerd;

 11. waarvoor België overeenkomstig internationale normen en aanbevolen werkwijzen gemachtigd is om een geaccrediteerde vertegenwoordiger aan te wijzen om deel te nemen als land van registratie, land van exploitatie, land van ontwerp, land van vervaardiging of land dat informatie, faciliteiten of deskundigen ter beschikking stelt op verzoek van het land dat het onderzoek voert;

 12. waarbij een Staat die het onderzoek uitvoert België, die een bijzonder belang heeft bij het onderzoek omdat sommige van haar burgers gedood of ernstig gewond zijn, toestemming geeft om een deskundige aan te wijzen.

  Art. 5. Dit besluit is niet van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT