Koninklijk besluit tot overheveling van de goederen, de wettelijke en contractuele rechten en verplichtingen betreffende de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FAMIFED en de Federale Pensioendienst, de 20 janvier 2017

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. de RSZ : de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

 2. FAMIFED : het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag;

 3. de FPD : de Federale Pensioendienst;

 4. de DIBISS : de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels.

Art. 2. Volgende goederen die de DIBISS toebehoren worden overgedragen naar FAMIFED op 1 september 2016 :

 1. de bureaumeubelen gebruikt door de personeelsleden van de regionale kantoren van de DIBISS gelegen aan de rue des Cannoniers 1, (2e verdieping) te 7000 Bergen, de Eedverbondkaai 242, te 9000 Gent en de place Saint-Jacques 1, te 4000 Luik, evenals de bureaumeubelen gebruikt door het operationeel personeel van de directie Gezinsprestaties van de centrale administratie van de DIBISS, Jozef II-straat 47, te 1000 Brussel;

 2. het bureaumaterieel gebruikt door de personeelsleden bedoeld bij a). Dit materiaal wordt door de personeelsleden meegenomen bij hun overdracht;

 3. het informaticamaterieel en de daaraan verbonden gebruikslicenties, met inbegrip van de lasten en plichten die erop wegen gebruikt door de personeelsleden bedoeld bij a).

  Deze goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden.

  De overdracht gebeurt van rechtswege en is tegenstelbaar aan derden zonder enige andere formaliteit.

  FAMIFED is gelast deze overgedragen goederen in bezit te nemen uiterlijk op 30 september 2016.

  FAMIFED doet van rechtswege definitief afstand van de eigendom van een goed bedoeld in dit artikel waarvan het geen bezit heeft genomen op 30 september 2016, en dit zonder vergoeding noch compensatie. De niet overgenomen goederen worden eigendom van de RSZ.

  Art. 3. Volgende goederen die de DIBISS toebehoren worden overgedragen naar de FPD op 1 januari 2017 :

 4. de bureaumeubelen gebruikt door de personeelsleden van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst evenals de zes personeelsleden van de directie Lokale Sociale Zekerheid die werken voor de opdracht "Pensioenen" bij de DIBISS en die worden overgedragen naar de FPD;

 5. het bureaumaterieel gebruikt door de personeelsleden bedoeld bij a). Dit materieel wordt door de personeelsleden meegenomen bij hun overdracht;

 6. het informaticamaterieel en de daaraan verbonden gebruikslicenties, met inbegrip van de lasten en plichten die erop wegen gebruikt door de personeelsleden bedoeld bij a).

  Deze goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden.

  De overdracht gebeurt van rechtswege en is tegenstelbaar aan derden zonder enige andere formaliteit.

  De FPD is gelast deze overgedragen goederen in bezit te nemen uiterlijk op 1 januari 2017.

  De FPD doet van rechtswege definitief afstand van de eigendom van elk goed bedoeld in dit artikel waarvan de FPD geen bezit heeft genomen op 1 januari 2017 en dit zonder vergoeding noch compensatie. De niet overgenomen goederen worden eigendom van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT