Koninklijk besluit tot opheffing van artikel 130ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, de 24 juin 2022

Artikel 1. Artikel 130ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 juli 2014, vervangen bij het koninklijk besluit van 8 oktober 2017, en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 juni 2019, wordt opgeheven.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2022.

Art. 3. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 24 juni 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, § 1, derde lid, i, vervangen bij de wet van 14 februari 1961, en § 1octies, ingevoegd bij de wet van 25 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT