Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 maart 2022 houdende de verplichting tot het dragen van het mondmasker in de treinen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, de 20 mai 2022

Artikel 1. Het koninklijk besluit van 15 maart 2022 houdende de verplichting tot het dragen van het mondmasker in de treinen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 wordt opgeheven.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 23 mei 2022.

Art. 3. De minister bevoegd voor het spoorwegvervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 20 mei 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit,

G. GILKINET

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 2022 houdende de verplichting tot het dragen van een mondmasker in de treinen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, eerste lid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het niet mogelijk is te wachten op het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State binnen een verkorte termijn van vijf werkdagen (desgevallend verlengd tot acht werkdagen indien de adviesaanvraag wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering, hetgeen in de praktijk een termijn van ongeveer twee weken impliceert), onder meer omwille van de noodzaak tot onmiddellijke opheffing van de mondmaskerplicht; dat vrijheidsbeperkende maatregelen niet meer dan de strikt noodzakelijke tijd mogen worden aangehouden;

Overwegende dat de gezondheidssituatie momenteel onder controle is en dat de maatregel die het dragen van een mondmasker oplegt niet langer dan noodzakelijk mag worden aangehouden;

Overwegende dat de gewestregeringen normaalgezien voorafgaand moeten worden betrokken overeenkomstig artikel 6, §...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT