Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19, de 15 mai 2022

Artikel 1. Het koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19 wordt opgeheven.

Art. 2. Dit koninklijk besluit treedt in werking op 11 mei 2022.

Art. 3. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 15 mei 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 4, § 1, genummerd bij de wet van 7 april 1999 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 december 2020 en artikel 40, § 3, gewijzigd bij de wet van 27 november 2015;

Gelet op het Sociaal Strafwetboek, artikel 17, § 1, gewijzigd bij het Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020;

Gelet op de codex over het welzijn op het werk, artikel I.2-27, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 21 februari 2022;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19;

Gelet op het advies nr. 246 van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, gegeven op 1 april 2022;

Gelet op het advies nr. 71.415/1 van de Raad van State, gegeven op 3 mei 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het feit dat het verzoek om spoedbehandeling bij de Raad van State gemotiveerd is door het beëindigen van de epidemische noodsituatie op 11 maart 2022; dat artikel I.2-27 van de codex op het welzijn op het werk, zoals ingevoerd door het koninklijk besluit van 21 februari 2022, bepaalt dat de werkgever de bijzondere preventiemaatregelen die gelden tijdens de waakzaamheidsfase nog moet nemen gedurende een periode van 2 maanden die volgt op het einde van de epidemische noodsituatie; dat deze periode van 2 maanden derhalve eindigt op 11 mei 2022, zodat het aangewezen is om het koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19 dat de bijkomende specifieke taken van de preventieadviseur-arbeidsarts vastlegt in het kader van de bestrijding van de coronapandemie in de ondernemingen, eveneens op te heffen met ingang van 11 mei 2022;

Overwegende dat het verslag aan de koning...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT