Koninklijk besluit tot omzetting van de gedelegeerde richtlijn (EU) 2021/1269 van de Commissie van 21 april 2021 tot wijziging van gedelegeerde richtlijn (EU) 2017/593 wat betreft de integratie van duurzaamheidsfactoren in de productgovernanceverplichtingen, en houdende diverse bepalingen, de 5 décembre 2022

HOOFDSTUK I. - Omzetting van de gedelegeerde richtlijn (EU) 2021/1269 van de Commissie van 21 april 2021 tot wijziging van gedelegeerde richtlijn (EU) 2017/593 wat betreft de integratie van duurzaamheidsfactoren in de productgovernanceverplichtingen, en houdende diverse bepalingen

Artikel 1. De bepalingen van dit hoofdstuk voorzien in de omzetting van de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1269 van de Commissie van 21 april 2021 tot wijziging van Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2017/593 wat betreft de integratie van duurzaamheidsfactoren in de productgovernanceverplichtingen.

Art. 2. Artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 december 2017 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten wordt aangevuld met een bepaling onder 15°, luidende:

"15° duurzaamheidsfactoren: de duurzaamheidsfactoren in de zin van artikel 2, punt 24), van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector.".

Art. 3. In artikel 22 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in paragraaf 9 worden het eerste en het tweede leden vervangen als volgt:

  "De gereglementeerde ondernemingen stellen de potentiële doelmarkt voor elk financieel instrument voldoende fijnmazig vast en bepalen het type of de typen cliënten met wier behoeften, kenmerken en doelstellingen, met inbegrip van duurzaamheidsdoelstellingen, het financiële instrument overeenstemt.

  In dit proces identificeren de gereglementeerde ondernemingen de groep of groepen cliënten met wier behoeften, kenmerken en doelstellingen het financiële instrument niet overeenstemt, zonder rekening te houden met eventuele duurzaamheidsfactoren. Wanneer gereglementeerde ondernemingen samenwerken bij het vervaardigen van een financieel instrument, moet slechts één doelmarkt worden aangewezen."

 2. paragraaf 11 wordt vervangen als volgt:

  " § 11. De gereglementeerde ondernemingen bepalen of een financieel instrument voldoet aan de vastgestelde behoeften, kenmerken en doelstellingen van de doelmarkt, onder meer door een onderzoek van de volgende elementen:

 3. het risico/rendementsprofiel van het financieel instrument stemt overeen met de doelmarkt;

 4. de duurzaamheidsfactoren van het financieel instrument stemmen, in voorkomend geval, overeen met de doelmarkt;

 5. het ontwerp van het financieel instrument wordt gedreven door kenmerken die aan de cliënt ten goede komen, en niet door een bedrijfsmodel dat voor zijn rendabiliteit gebaseerd is op slechte resultaten voor de cliënt.".

 6. paragraaf 13 wordt aangevuld als volgt:

  "De duurzaamheidsfactoren van het financiële instrument worden transparant gepresenteerd en verschaffen distributeurs de nodig informatie om afdoende rekening te houden met duurzaamheidsdoelstellingen van de cliënt of potentiële cliënt."

 7. paragraaf 14 wordt vervangen als volgt:

  " " § 14. De gereglementeerde ondernemingen evalueren regelmatig de financiële instrumenten die zij vervaardigen rekening houdende met gebeurtenissen die het potentiële risico voor de omschreven doelmarkt feitelijk kunnen beïnvloeden. De gereglementeerde ondernemingen onderzoeken of het financieel instrument blijft overeenstemmen met de behoeften, kenmerken en doelstellingen, met inbegrip van duurzaamheidsdoelstellingen, van de doelmarkt en of het op de doelmarkt wordt gedistribueerd of cliënten bereikt met wier behoeften, kenmerken en doelstellingen het financiële instrument niet overeenstemt.".

  Art. 4. In artikel 23 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 8. in paragraaf 2 wordt het eerste lid vervangen als volgt:

  "De gereglementeerde ondernemingen voeren passende productgovernanceregelingen in om ervoor te zorgen dat de producten en de diensten die zij wensen aan te bieden of aan te bevelen, overeenstemmen met de behoeften, kenmerken en doelstellingen, met inbegrip van duurzaamheidsdoelstellingen, van een omschreven doelmarkt, en dat de voorgenomen distributiestrategie overeenstemt met deze doelmarkt. De gereglementeerde ondernemingen omschrijven en beoordelen de omstandigheden en behoeften van de cliënten op wie zij zich willen richten, om ervoor te zorgen dat geen afbreuk wordt gedaan aan de belangen van cliënten ten gevolge van commerciële of financieringsprocessen. In dit proces identificeren de gereglementeerde ondernemingen groepen cliënten met wier behoeften, kenmerken en doelstellingen het product of de dienst niet overeenstemt, zonder rekening te houden met eventuele duurzaamheidsfactoren.".

 9. paragraaf 5 wordt vervangen als volgt:

  " § 5. De gereglementeerde ondernemingen evalueren regelmatig de beleggingsinstrumenten die zij aanbieden of aanbevelen en de diensten die zij verlenen, rekening houdende met elke gebeurtenis die het potentiële risico voor de omschreven doelmarkt materieel kan beïnvloeden. Gereglementeerde ondernemingen evalueren ten minste of de producten of diensten blijven overeenstemmen met de behoeften, kenmerken en doelstellingen, met inbegrip van duurzaamheidsdoelstellingen, van de omschreven doelmarkt, en of de voorgenomen distributiestrategie geschikt blijft. De gereglementeerde ondernemingen onderzoeken de doelmarkt opnieuw en/of actualiseren de productgovernanceregelingen wanneer zij tot de bevinding komen dat zij de doelmarkt voor een specifieke producten of diensten onjuist hebben omschreven of deze niet langer voldoen aan de omstandigheden van de omschreven doelmarkt, bijvoorbeeld wanneer het product ten gevolge van marktomstandigheden niet-liquide of zeer volatiel is geworden.".

  HOOFDSTUK II. - Wijzigingen betreffende de openbare overnamebiedingen en de openbare uitkoopbiedingen

  Afdeling 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen

  Art. 5. In artikel 20 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 10. in het eerste lid worden de woorden "artikel 5 W.Venn." vervangen door de woorden "artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";

 11. in het tweede lid worden de woorden "artikel 11 W.Venn." vervangen door de woorden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT