Koninklijk besluit tot invoering van de verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden op de in artikel 90, eerste lid, 2° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde premies die aan Rijksinwoners worden betaald of toegekend en tot regeling van een specifieke ficheverplichting, de 13 novembre 2022

Artikel 1. In artikel 87 KB/WIB 92, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2021, wordt een bepaling onder 3° bis, ingevoegd, luidende:

"3° bis premies als vermeld in artikel 90, eerste lid, 2° bis, van hetzelfde Wetboek;".

Art. 2. De schuldenaars van de in artikel 90, eerste lid, 2° bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde premies die zijn betaald of toegekend in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 november 2022, stellen voor elke verkrijger van de voormelde premies een fiche op volgens het model dat door de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde in uitvoering van artikel 92, KB/WIB 92 wordt vastgesteld voor de premies die vanaf 1 december 2022 worden betaald of toegekend. De Minister van Financiën of zijn gedelegeerde kan de gegevens met betrekking tot de premies die in de periode van 1 januari tot en met 30 november 2022 zijn betaald of toegekend en de gegevens met betrekking tot de premies die in de periode van 1 december 2022 tot en met 31 december 2022 zijn betaald of toegekend op dezelfde fiche laten vermelden.

De in het eerste lid bedoelde fiches worden binnen de in artikel 93, § 1, KB/WIB 92, vermelde termijn langs elektronische weg ingediend bij de administratie die instaat voor de vestiging van de inkomstenbelasting en langs elektronische weg of op papier bezorgd aan de verkrijger van de inkomsten.

Art. 3. Artikel 1 treedt in werking op 1 december 2022 en is van toepassing op de vanaf die datum betaalde of toegekende premies.

Art. 4. De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 13 november 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,

V. VAN PETEGHEM

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 90, eerste lid, 2° bis, ingevoegd bij de wet van 21 januari 2022;

Gelet op hetzelfde Wetboek, artikel 271, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 december 2015;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 22 september 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting d.d. 6 oktober 2022;

Gelet op advies 72.312/3 van de Raad van State, gegeven op 4 november 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Verslag aan de Koning

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

De artikelen 34 en 38 van de wet van 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen hebben een gunstig belastingstelsel ingevoerd voor premies die worden betaald of toegekend naar...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT