Koninklijk besluit tot invoering van een specialisatiecomplement en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties en het koninklijk besluit van 25 september 2014 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in de thuisverpleging, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden, de 17 juillet 2022

Artikel 1. § 1. Vanaf 1 januari 2022, hebben de erkende verpleegkundigen die gemachtigd zijn zich op een bijzondere beroepsbekwaamheid te beroepen of die gemachtigd zijn houder te zijn van een beroepstitel, zoals bepaald in de ministeriële besluiten die de erkenningscriteria voor de bijzondere beroepstitels en beroepsbekwaamheden vastleggen, vermeld in het koninklijk besluit van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde, en voor zover deze verpleegkundigen effectief in het ziekenhuis tewerkgesteld zijn in een erkende dienst, in een erkende functie of in een erkend zorgprogramma die deze specialisatie voorziet, of, voor wat betreft de bijzondere beroepstitel peri-operatieve zorgen voor zover deze verpleegkundigen effectief tewerkgesteld zijn in de preoperatieve consultatie, in het operatiekwartier, in de ontwaakkamer, de ambulante chirurgie of in een hoog gespecialiseerde dienst voor invasieve, diagnostische en therapeutische ingrepen van een ziekenhuis, of, voor wat betreft de bijzondere beroepstitel pediatrie-neonatologie, bijzondere beroepstitel geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie en bijzondere beroepsbekwaamheid geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie voor zover deze verpleegkundigen effectief tewerkgesteld zijn in de diensten neuro-psychiatrie gericht op observatie en behandeling van kinderen (index K) of, voor wat betreft de bijzondere beroepstitel geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie en bijzondere beroepsbekwaamheid geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie voor zover deze verpleegkundigen effectief tewerkgesteld zijn in de diensten intensieve zorgverlening van psychiatrische patiënten (index IB), recht op een specialisatiecomplement indien zij betaald worden volgens het nieuwe loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten, zoals bedoeld in de `collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2021 betreffende de volledige invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten: IFIC' en in de protocolakkoorden van 24 juni 2021, 5 oktober 2021, 24 februari 2022 en 2 juni 2022 goedgekeurd in Comité A.

§ 2. Vanaf 1 januari 2022, hebben verpleegkundigen werkzaam in de thuisverpleging die gemachtigd zijn zich op een bijzondere beroepsbekwaamheid te beroepen of die gemachtigd zijn houder te zijn van een beroepstitel, zoals bepaald in de ministeriële besluiten die de erkenningscriteria vastleggen van de kwalificaties, vermeld in het koninklijk besluit van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde, en voor zover deze verpleegkundigen gedurende het jaar waarop het specialisatiecomplement betrekking heeft, afdoende geattesteerde verstrekkingen verlenen, vermeld in artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, recht op een specialisatiecomplement indien zij betaald worden volgens het nieuwe loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten, zoals bedoeld in de `collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2021 betreffende de volledige invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten: IFIC' en in de protocolakkoorden van 24 juni 2021, 5 oktober 2021, 24 februari 2022 en 2 juni 2022 goedgekeurd afgesloten in Comité A.

Art. 2. § 1. Dit specialisatiecomplement bedraagt 2.500 euro bruto per jaar voor een verpleegkundige die erkend is door de bevoegde autoriteit voor een bijzondere beroepstitel.

§ 2. Dit specialisatiecomplement bedraagt 833 euro bruto per jaar voor een verpleegkundige die erkend is door de bevoegde autoriteit voor een bijzondere beroepsbekwaamheid.

Art. 3. § 1. Het specialisatiecomplement wordt jaarlijks in de maand september uitbetaald door de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT