Koninklijk besluit tot instelling van een aanvullende uitkering voor langdurig werklozen die het werk hervatten in een ander gewest of in een knelpuntberoep, de 24 juin 2022

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. het werkloosheidsbesluit: het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;

 2. de langdurig werkloze: de werknemer die, in toepassing van de artikelen 100 en 103 van het werkloosheidsbesluit, minstens 312 volle of halve werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen als volledig werkloze heeft genoten, gerekend in het zesdagenstelsel, in de loop van de 15 maanden vóór de aanvang van de tewerkstelling waarvoor hij het voordeel van de in dit besluit bedoelde maatregel vraagt;

 3. de Rijksdienst: de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening bedoeld in artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

 4. de uitbetalingsinstelling: de instelling bedoeld in artikel 17 van het werkloosheidsbesluit;

 5. gewest: het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

  Art. 2. De Rijksdienst heeft tot taak om, met behulp van de uitbetalingsinstellingen, de uitbetaling te verzekeren van de werkloosheidsuitkeringen bedoeld in dit besluit.

  Art. 3. Een werknemer heeft recht op een werkloosheidsuitkering, uitkering "knelpuntberoep" genaamd, indien hij gelijktijdig de volgende voorwaarden vervult :

 6. hij is een langdurig werkloze;

 7. hij is een werknemer die het werk als loontrekkende hervat in een knelpuntberoep opgenomen in een lijst opgesteld door het bevoegde gewest;

 8. de arbeidsovereenkomst waarvoor hij het voordeel van dit besluit vraagt, heeft een voorziene duur van minstens drie maanden, gerekend van datum tot datum.

  Art. 4. Een werknemer heeft recht op een werkloosheidsuitkering, uitkering "interregionale mobiliteit" genaamd, indien hij gelijktijdig de volgende voorwaarden vervult :

 9. hij is een langdurig werkloze;

 10. hij is een werknemer die als loontrekkende tewerkgesteld wordt in een onderneming of instelling waarvan de exploitatiezetel of, bij gebrek daaraan, de gebruikelijke plaats van tewerkstelling gelegen is in een ander gewest dan dat waar de werknemer zijn hoofdverblijfplaats heeft;

 11. de arbeidsovereenkomst waarvoor hij het voordeel van dit besluit vraagt, heeft een voorziene duur van minstens drie maanden, gerekend van datum tot datum.

  Art. 5. Om voor de vrijwillig deeltijdse werknemer, die halve uitkeringen geniet in toepassing van artikel 103 van het werkloosheidsbesluit, te bepalen of hij langdurig werkloze is in de zin van de artikelen 3, 1°...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT