Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht, de 19 mars 2023

Artikel 1. De wijziging aan de statuten, ingevolge de op 18 mei 2022 door de buitengewone algemene vergadering van Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht, genomen beslissingen en waarvan de gecoördineerd tekst bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N.( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 11-04-2023, p. 36989 )

.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 19 maart 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit,

G. GILKINET

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 41, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 houdende vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel;

Gelet op de uitgifte van de notulen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT