Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten dat beperkende voorwaarden oplegt bij de commercialisering, bij de consumenten, van bepaalde verzekeringsovereenkomsten over multimedia-apparaten, de 20 octobre 2022

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde reglement van 4 oktober 2022 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten dat beperkende voorwaarden oplegt bij de commercialisering, bij de consumenten, van bepaalde verzekeringsovereenkomsten over multimedia-apparaten wordt goedgekeurd.

Art. 2.De minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Financiën en de minister bevoegd voor Consumentenbescherming zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 20 oktober 2022.

FILIP

Van Koningswege :

Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk,

P.-Y. DERMAGNE

Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale loterij,

V. VAN PETEGHEM

Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee,

V. VAN QUICKENBORNE

Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming,

E. DE BLEEKER

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 2 augustus 2002...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT