Koninklijk besluit tot goedkeuring van het beheerscontract van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden 'Paleis voor Schone Kunsten', de 1 mai 2022

Artikel 1. Het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten", opgenomen in bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit en zijn bijlage treden in werking de dag van hun publicatie in het Belgische Staatsblad.

Art. 3. De Staatssecretaris bevoegd voor de federale culturele instellingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 1 mei 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,

A. DE CROO

De Staatssecretaris belast met de Federale culturele instellingen,

M. MICHEL

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999 houdende oprichting van Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten in het tweetalig gebied...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT