Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten en van de gecoördineerde statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), de 24 mars 2022

Artikel 1. De gecoördineerde statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 mei 2021, zoals opgenomen in bijlage, worden goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. De minister die bevoegd is voor het spoorwegvervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 24 maart 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit,

G. GILKINET

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 41, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juli 2007 tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van NMBS-Holding waaraan in bijlage de gecoördineerde tekst van de statuten van NMBS-Holding is gevoegd;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2011 tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van de NMBS-Holding, naamloze vennootschap van publiek recht;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2014 tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de NMBS-Holding, naamloze vennootschap van publiek recht;

Gelet op het koninklijk besluit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT