Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het statuut van het administratief personeel van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, de 27 mai 2021

Artikel 1. De wijzigingen aan het statuut van het personeel van het instituut voor Gerechtelijke Opleiding, die door de raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding werden goedgekeurd tijdens zijn zitting van 12 maart 2021, worden goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

Art. 3. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 27 mei 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en kennisbeheer en tot oprichting van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, inzonderheid afdeling 4;

Gelet op het reglement van het instituut voor gerechtelijke opleiding houdende het statuut van het administratief personeel van het instituut voor gerechtelijke opleiding, goedgekeurd bij koninklijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT