Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de deontologische code van de Nationale Kamer van notarissen goedgekeurd bij koninklijk besluit van 21 september 2005, de 4 décembre 2020

Artikel 1. De volgende wijzigingen van de bij koninklijk besluit van 21 september 2005 goedgekeurde en laatst bij koninklijk besluit van 3 februari 2019 gewijzigde deontologische code van de Nationale Kamer van notarissen, die werden aangenomen op 22 oktober 2020 door de Nationale Kamer van notarissen, worden goedgekeurd en hebben bindende kracht:

 1. artikel 19 wordt vervangen als volgt:

  "Artikel 19. Elke partij kiest vrij haar notaris. Elke gedraging van een notaris die als bedoeling heeft die vrijheid van keuze te beïnvloeden, is verboden.

  Zo is het de notaris onder meer verboden:

 2. derden rechtstreeks of onrechtstreeks te vergoeden teneinde gelast te worden met een dossier;

 3. zich rechtstreeks of onrechtstreeks borg te stellen of een lening toe te kennen in de uitoefening van zijn ambt;

 4. een akte te verlijden zonder geprovisioneerd te zijn.";

 5. artikel 35 wordt vervangen als volgt:

  "Artikel 35. § 1. Iedere notaris kan publiekelijk toelichting geven over de rol en opdracht van de notaris. Hij draagt bij tot de verspreiding van de voor het publiek bestemde informatie uitgaande van de notariële instellingen, met het oog op het kenbaar maken van de notariële dienstverlening.

  § 2. Iedere notaris die zich tot het publiek richt, eerbiedigt de volgende principes:

 6. de informatie moet waarheidsgetrouw, objectief, relevant, verifieerbaar en juridisch onderbouwd zijn;

 7. de informatie mag niet vergelijkend, beledigend, misleidend of ronselend zijn, in de mate dat ze afbreuk doet aan de integriteit, waardigheid, onpartijdigheid of onafhankelijkheid van de notaris;

 8. de informatie moet op een sobere wijze gebracht worden.

  § 3. Onverminderd het recht op vrije meningsuiting, overlegt elke notaris vooraf met de bevoegde notariële instantie, telkens hij gevraagd wordt om in de media of publiekelijk toelichting te geven bij de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van een notaris in een concrete situatie of naar aanleiding van een concreet geval.";

 9. een hoofdstuk XV wordt ingevoegd dat een artikel 45 bevat, luidende:

  "Hoofdstuk XV. Opheffingsbepaling

  Artikel 45. Het reglement inzake publiciteit en communicatie aangenomen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 18 oktober 2005 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 1 juli 2006 wordt opgeheven.".

  Art. 2. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI