Koninklijk besluit tot erkenning van een bevoorradingscrisis van aardolie en aardolieproducten in provincie Luik, de 30 juillet 2021

Artikel 1. De plaatselijke crisis in de provincie Luik ingevolge de overstromingen van 14 en 15 juli 2021 wordt met ingang van 1 augustus 2021 erkend als bevoorradingscrisis, bedoeld in artikel 2, 7°, van de wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van verplichte voorraden aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en treedt buiten werking op 1 september 2021.

Art. 3. De minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te L'×le-d'Yeu, 30 juli 2021.

FILIP

Van Koningswege :

Voor de Minister van Energie, afwezig:

De Minister van Financiën,

V. VAN PETEGHEM.

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van verplichte voorraden aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop, artkel 2, 7° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT