Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde, de 2 septembre 2021

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 april 2017 en 21 november 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1) In paragraaf 1, vierde lid worden de woorden "toepassingsperiode van zes jaar" vervangen door de woorden "toepassingsperiode van zeven jaar en zes maanden" en worden de woorden "ten laatste op 30 april 2021" vervangen door de woorden "ten laatste op 31 oktober 2022";

2) In paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden "toepassingsperiode van zes jaar" vervangen door de woorden "toepassingsperiode van zeven jaar en zes maanden" en worden de woorden "ten laatste op 30 april 2021" vervangen door de woorden "ten laatste op 31 oktober 2022";

3) In paragraaf 3, vierde lid, worden de woorden "toepassingsperiode van zes jaar" vervangen door de woorden "toepassingsperiode van zeven jaar en zes maanden" en worden de woorden "ten laatste op 30 november 2024" vervangen door de woorden "ten laatste op 31 mei 2025".

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 april 2021.

Art. 3. De minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 2 september 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,

V. VAN PETEGHEM

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, gewijzigd bij de wetten van 24 maart 2015, 18 december 2015, 30 juli 2018 en 4 mei 2021;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 3 april 2015 gesloten tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance gewijzigd bij de samenwerkingsakkoorden van 4 april 2017 en 26 oktober 2017;

Gelet op het voorstel van het Vlaamse Gewest gericht aan de minister bevoegd voor Financiën om de toepassingsperiode van de steunzone rond Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde eenmalig te verlengen, voorgelegd op 8 mei 2021;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 27 mei 2021;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris van Begroting gegeven op 17 juni 2021;

Gelet op advies 69.780/1/V van de Raad van State, gegeven op 29 juli 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT