Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom de sites van Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar en Doosan, de 2 septembre 2021

Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1) In paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "toepassingsperiode van zes jaar" vervangen door de woorden "toepassingsperiode van zeven jaar en zes maanden" en worden de woorden "ten laatste op 31 oktober 2023" vervangen door de woorden "ten laatste op 30 april 2025";

2) In paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "toepassingsperiode van zes jaar" vervangen door de woorden "toepassingsperiode van zeven jaar en zes maanden" en worden de woorden "ten laatste op 31 oktober 2023" vervangen door de woorden "ten laatste op 30 april 2025";

3) In paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "toepassingsperiode van zes jaar" vervangen door de woorden "toepassingsperiode van zeven jaar en zes maanden" en worden de woorden "ten laatste op 31 oktober 2023" vervangen door de woorden "ten laatste op 30 april 2025";

4) In paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "toepassingsperiode van zes jaar" vervangen door de woorden "toepassingsperiode van zeven jaar en zes maanden" en worden de woorden "ten laatste op 31 oktober 2023" vervangen door de woorden "ten laatste op 30 april 2025".

Art. 2. De minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 2 september 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,

V. VAN PETEGHEM

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, gewijzigd bij de wetten van 24 maart 2015, 18 december 2015, 30 juli 2018 en 4 mei 2021;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 17 november 2015 gesloten tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, gewijzigd bij het samenwerkingsakkoord van 4 april 2017;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 3 juni 2021 om aan de Federale Regering de verlenging van de steunzones voor te stellen rond de sites van Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar en Doosan;

Gelet op de brief van de Minister President van het Waalse Gewest gericht aan de minister bevoegd voor Financiën, voorgelegd op 3 juni 2021;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 14 juni 2021;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT