Koninklijk besluit tot bepaling van de concrete invulling van het programma van de beperkte detentie en het elektronisch toezicht, bedoeld in artikel 42, tweede lid, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, de 14 juillet 2022

HOOFDSTUK 1. - Bepaling betreffende de beperkte detentie

Artikel 1. § 1. Overeenkomstig artikel 42, tweede lid, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, bepaalt de bevoegde dienst van de Gemeenschappen de concrete invulling van het programma bestaande uit het uurrooster en de standaardinstructies van de beperkte detentie, op de hierna bepaalde wijze.

§ 2. Het uurrooster geeft aan wanneer de veroordeelde zich in de gevangenis moet bevinden en wanneer de veroordeelde de gevangenis moet verlaten.

Het wordt opgesteld door de bevoegde dienst van de Gemeenschappen, na overleg met de directeur van de gevangenis, in functie van de naleving van het door de strafuitvoeringsrechter of de strafuitvoeringsrechtbank bepaalde programma en, in voorkomend geval, van de opgelegde geïndividualiseerde voorwaarden en het toegekend penitentiair verlof.

§ 3. De standaardinstructies verbonden aan de uitvoering van het programma en de concrete invulling ervan omvatten minimum de volgende elementen:

- de na te leven richtlijnen van de directeur en de bevoegde dienst van de Gemeenschappen indien het uurrooster door problemen of onvoorziene omstandigheden niet kan worden nageleefd;

- het feit dat de directeur van de gevangenis de veroordeelde herinnert aan de verplichting om het uurrooster na te leven wanneer een niet-naleving van het uurrooster wordt vastgesteld, en dat hij de strafuitvoeringsrechter of de strafuitvoeringsrechtbank, het openbaar ministerie en de bevoegde dienst van de Gemeenschappen van deze niet-naleving op de hoogte brengt.

§ 4. De bevoegde dienst van de Gemeenschappen begeleidt de betrokkene bij de naleving van het programma en, in voorkomend geval, de geïndividualiseerde voorwaarden die hem zijn opgelegd.

HOOFDSTUK 2. - Bepaling betreffende het elektronisch toezicht

Art. 2. § 1. Overeenkomstig artikel 42, tweede lid, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, bepaalt de bevoegde dienst van de Gemeenschappen de concrete invulling van het programma van het elektronisch toezicht, bestaande uit het uurrooster en de standaardinstructies, op de hierna bepaalde wijze.

§ 2. Het uurrooster geeft aan wanneer de veroordeelde op het opgegeven...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT