Koninklijk besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen, de 30 août 2021

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

1) Transitiehuis: het transitiehuis zoals bepaald in artikel 9/2, § 1, van de wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten van 17 mei 2006;

2) De exploitant: G4S Care NV, in samenwerking met Exodus Nederland;

3) De verantwoordelijke: de verantwoordelijke van het transitiehuis zoals bepaald in artikel 35 van het koninklijk besluit van 22 juli 2019 tot bepaling van de normen voor de erkenning als transitiehuis.

HOOFDSTUK II. - Financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen

Art. 2. Een toelage van 304.237,5 euro wordt toegekend aan de exploitant van het transitiehuis te Mechelen.

Deze toelage is een financiële tussenkomst voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2021 voor de kosten verbonden aan de plaatsing van veroordeelden in een transitiehuis.

Deze wordt toegekend om te voorzien in de exploitatie van het transitiehuis te Mechelen, dewelke bij koninklijk besluit van 22 juli 2019 erkend werden als inrichting waar veroordeelden kunnen geplaatst worden om hun vrijheidsstraf te ondergaan.

Art. 3. § 1. De toelagen voor de exploitatie van het transitiehuis te Mechelen worden uitbetaald als volgt:

- eerste schijf: 212.966,25 euro (70%);

- tweede schijf: 91.271,25 euro (30%);

§ 2. De eerste schijf wordt uitbetaald bij de inwerkingtreding van dit besluit.

§ 3. Bij het verstrijken van het werkingsjaar worden door de exploitant aan de Federale Overheidsdienst Justitie volgende stukken voorgelegd:

- een overzicht van de gemaakte kosten per dag per veroordeelde;

- een verslag betreffende de activiteiten van het transitiehuis gedurende de periode waarvoor een overzicht van gemaakte kosten wordt voorgelegd.

De tweede schijf wordt uitbetaald na aanvaarding van deze stukken door de Federale Overheidsdienst Justitie.

Art. 4. Worden uitsluitend aanvaard als subsidieerbare kosten:

  1. ) personeelskosten;

  2. ) kosten voor levensonderhoud van veroordeelden;

  3. ) werkingskosten;

  4. ) weddes en sociale lasten;

  5. ) telefoon- en communicatiekosten;

  6. ) kosten voor informatica;

  7. ) kosten voor huur, inrichting en onderhoud van gebouwen;

  8. ) kosten voor de organisatie van activiteiten en begeleiding van veroordeelden.

Art. 5. Alle facturen en overzichten van kosten worden door de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT