Koninklijk besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Edingen, de 29 mars 2021

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

1) Transitiehuis: het transitiehuis zoals bepaald in artikel 9/2, § 1, van de wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten van 17 mei 2006;

2) De exploitant: G4S Care NV, in samenwerking met Exodus Nederland;

3) De verantwoordelijke: de verantwoordelijke van het transitiehuis zoals bepaald in artikel 35 van het koninklijk besluit van 22 juli 2019 tot bepaling van de normen voor de erkenning als transitiehuis en houdende de exploitatievoorwaarden voor een transitiehuis.

HOOFDSTUK 2. - Financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Edingen

Art. 2. Een toelage van 607.657,95 euro wordt toegekend aan de exploitant van het transitiehuis te Edingen.

Deze toelage is een financiële tussenkomst voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 augustus 2021 voor de kosten verbonden aan de plaatsing van veroordeelden in een transitiehuis.

Deze wordt toegekend om te voorzien in de exploitatie van het transitiehuis te Edingen, dewelke bij koninklijk besluit van 22 juli 2019 erkend werd als inrichting waar veroordeelden kunnen geplaatst worden om hun vrijheidsstraf te ondergaan.

Art. 3. § 1. De toelagen voor de exploitatie van het transitiehuis te Edingen worden uitbetaald als volgt:

- eerste schijf: 364.594,77 euro (60%);

- tweede schijf: 121.531,59 euro (20%);

- derde schijf : 121.531,59 euro (20%).

§ 2. De eerste schijf wordt uitbetaald bij de inwerkingtreding van dit besluit.

§ 3. Vier maanden na de inwerkingtreding van dit besluit worden door de exploitant aan de Federale Overheidsdienst Justitie volgende stukken voorgelegd:

- een overzicht van de gemaakte kosten per dag per veroordeelde;

- een verslag betreffende de activiteiten van het transitiehuis gedurende de periode waarvoor een overzicht van gemaakte kosten wordt voorgelegd.

De tweede schijf wordt uitbetaald na aanvaarding van deze stukken door de Federale Overheidsdienst Justitie.

§ 4. Zeven maanden na de inwerkingtreding van dit besluit worden door de exploitant aan de Federale Overheidsdienst Justitie de in § 3 genoemde stukken voorgelegd.

De derde schijf wordt uitbetaald na aanvaarding van deze stukken door de Federale Overheidsdienst Justitie.

Art. 4. Worden uitsluitend aanvaard als subsidieerbare kosten:

1) personeelskosten;

2)...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT