Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2017, de 30 août 2017

Artikel 1. In toepassing van artikelen 22 en 23 van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, wordt het verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2017 van de Nationale Loterij, geraamd op 185.362.018 euro, als volgt bepaald :

RUBR. CAT. En euro - In euro
MATERIES RECHTSTREEKS DOOR DE WET BEDOELD
1.1 A Nationale Kas voor Rampenschade 3.055.000
1.2 A Belgisch fonds voor de voedselzekerheid 17.014.000
1.3 A Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) 67.694.565
1.4 Deelstaten (27,44%)
1.4.1 A Duitstalige Gemeenschap 428.676
1.4.2 A Vlaamse Gemeenschap 30.099.406
1.4.3 A Franse Gemeenschap 20.335.256
2 SPECIFIEKE DOTATIES
2.1 Instellingen en organisaties van bijzonder maatschappelijk belang
2.1.1 Belgische Rode Kruis
2.1.1.1 B Werking 1.514.000
2.1.1.2 C Project Belgische gerepatrieerden 120.000
2.1.2 B' Antigifcentrum (bijzondere bijdrage) 2.044.930
2.1.3 B' Koning Boudewijnstichting 9.800.000
2.1.4 B' Child Focus ( bijzondere bijdrage) 1.259.500
2.1.5 B Stichting Koningin Paola 254.000
2.1.6 B' Interfederaal Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (bijzondere bijdrage) 3.399.660
2.1.7 A Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel (bijzondere bijdrage) 905.000
2.1.8 A Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 96.500
2.1.9 B itz - Auschwitz in Gedachtenis 242.000
2.1.10 B Ouders van Verongelukte Kinderen 205.000
2.2 Instellingen van bijzonder cultureel of wetenschappelijk belang
2.2.1 A Koninklijke Muntschouwburg 1.356.500
2.2.2 A Paleis voor Schone Kunsten, Bozar 2.819.000
2.2.3 A Nationaal Orkest van België 1.351.500
2.2.4 B Flagey 156.961
2.2.5 B' Europalia ( bijzondere bijdrage) 475.000
2.2.6 B Koninklijk Belgisch Filmarchief 568.500
2.2.7 B' CInternationaal Centrum voor Kankeronderzoek te Lyon (bijzondere bijdrage) 759.468
3 PROJECTOPROEPEN
3.1 C Projectoproep ''Armoedebestrijding en sociale inclusie'' 900.000
3.2 C Projectoproep ''Duurzame Ontwikkeling'' PM
4 MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
4.1 B Centres d'hébergement - Opvangtehuizen 446.499
4.2 C Sociale innovatie in de strijd tegen dakloosheid en transitwoningen 1.495.725
4.3 C AREA+ (project) 200.000
4.4 C Lokale overlegplatformen kinderamoede 500.000
4.5 C Sexual Assault
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT