Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd 'Candy Scratch', een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, de 18 décembre 2016

Artikel 1. "Candy Scratch" is een loterij met biljetten waarvan de loten uitsluitend zonder trekking worden toegewezen door de vermelding op het biljet zelf, volgens een door het toeval bepaalde verdeling, dat een lot al of niet wordt gewonnen. Deze vermelding zit verborgen onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 2. Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 750.000 of op veelvouden van 750.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 1 euro.

Art. 3. Voor iedere hoeveelheid van 750.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op 166.976, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel :

Aantal loten Nombre de lots Bedrag (euro) of aard van de loten
Montant (euro) ou nature des lots
Totaal bedrag van de loten (euro)
Montant total des lots (euro)
1 winstkans op
1 chance de gain sur
1 10.000 10.000 750.000
25 500 12.500 30.000
150 250 37.500 5.000
300 100 30.000 2.500
1.500 25 37.500 500
5.000 10 50.000 150
10.000 5 50.000 75
75.000 2 150.000 10
75.000 1 gratis biljet "Candy Scratch" van 1 EUR
1 billet "Candy Scratch" de 1 EUR gratuit
75.000 10
TOTAAL
TOTAL 166.976
TOTAAL
TOTAL 452.500
TOTAAL
TOTAL 4,49

Art. 4. § 1. Op de voorkant van de biljetten staan twee duidelijk onderscheiden speelzones die respectievelijk "winstzone" en "bonuszone" worden genoemd. Beide speelzones zijn bedekt met een door de speler af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Op de ondoorzichtige deklaag van de speelzones kunnen louter illustratieve of informatieve grafische voorstellingen, tekeningen, afbeeldingen, foto's of andere vermeldingen voorkomen. Er kunnen ook verschillende identificerende vermeldingen op voorkomen, teneinde de speelzones te kunnen onderscheiden. Deze vermeldingen kunnen eventueel afgedrukt staan in de nabijheid van de speelzones.

Op of nabij de ondoorzichtige deklaag van de "bonuszone" staat de vermelding "Bonus".

§ 2. Na het afkrassen van de ondoorzichtige deklagen van de twee speelzones :

  1. verschijnt in de "winstzone" een bedrag in Arabische cijfers, voorafgegaan door "€", of "€000";

  2. verschijnt in de "bonuszone" de vermelding "GRATIS" of "NUL".

    § 3. Het biljet is winnend indien na volledig afkrassen van de speelzones :

  3. in de "winstzone" een bedrag verschijnt in Arabische cijfers, voorafgegaan door "€". De speler wint dan dit bedrag;

  4. in de "bonuszone" de vermelding "GRATIS" verschijnt. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 10, derde lid, wordt dan een lot in natura onder de vorm van een biljet "Candy Scratch" van 1 euro toegekend.

    § 4. Aan een winnend biljet wordt uitsluitend één van de loten toegewezen die worden bedoeld in artikel 3. Een winnend biljet kan enkel een lot in speciën of een lot in natura toekennen.

    Een biljet waarvan de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT