Koninklijk besluit tot bepaling van de kentekens en de identificatiemiddelen bedoeld in artikel 14, eerste lid, 4° en 5° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 3, 22, 29 tot 31 en 33 van dezelfde wet, de 18 avril 2024

Artikel 1. § 1 Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de federale Overheidsdienst Justitie die deel uitmaken van de bewaking, techniek en logistiek en die hun functie in een gevangenis uitoefenen, uitgezonderd voor de gevangenissen die als detentiehuis aangewezen worden.

Voor de uitvoering van dit besluit verstaat men onder :

 1. "personeelslid" : het contractueel personeelslid, de statutair of stagiair;

 2. "de buitendiensten van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen" : de gevangenissen bedoeld in het koninklijk besluit van 17 augustus 2019 tot uitvoering van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden inzake de bestemming van de gevangenissen en de plaatsing en de overplaatsing van de gedetineerden.

  § 2 In afwijking van paragraaf 1, eerste lid, is artikel 3 §§ 1 en 3 van toepassing op alle personeelsleden van de penitentiaire administratie.

  Art. 2. De kentekens eigen aan de functie van personeelsleden bedoeld in artikel 1 § 1 zijn vastgelegd in de bijlage.

  Art. 3. § 1 Het personeelslid bedoeld in artikel 1 krijgt een middel ter identificatie dat hij tijdens zijn dienst zichtbaar draagt.

  § 2 Het personeelslid bedoeld in artikel 1 § 1, eerste lid, dat verplicht een uniform draagt, draagt een identificatiekenteken op de rechterborst. Dit vermeldt de naam en voornaam van het personeelslid.

  § 3 Het personeelslid bedoeld in artikel 1 § 2 dat niet verplicht is een uniform te dragen, draagt een identificatiebadge met zijn naam, voornaam, zijn graad en/of functie, alsmede zijn foto.

  Art. 4. Bij wijze van overgangsmaatregel, dragen de personeelsleden bedoeld in artikel 1 § 1, eerste lid, die werken binnen een gevangenis of een afdeling van een gevangenis waarop het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel nog niet van toepassing is, dezelfde kentekens als die vastgelegd in de bijlage voor het personeel van de bewaking in het domein Bewaking en Beveiliging van gebouwen en personen onder dezelfde voorwaarden.

  Art. 5. Treden in werking op de eerste dag van de tweede maand na deze waarin dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad:

 3. de artikelen 1 tot 3, 22, 29 tot 31 en 33 van de wet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT