Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, van 19 december 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. De lijst van de personen en entiteiten toe te voegen aan de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, vastgesteld bij het koninklijk besluit van 30 mei 2016 en aangevuld of gewijzigd door de koninklijke besluiten van 21 juli, 3 november, 5 december 2016, 31 januari, 7 april, 3 en 21 juli, 9 oktober, 5 december 2017 en van 30 april 2018, is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N. Lijst van de personen toe te voegen aan de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme:

  1. NAAMI NASIMEH (NRN 84.09.20-558.87)

  2. SAADOUNI AMIR (NRN 80.04.26-403.40)

  3. ABU HAMISA FAHED (NRN 91.08.11-455.18)

  4. ASSADI ASSADOLLAH (geboren op 22/12/1971)

Handtekening

Gegeven te Brussel, 19 december 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,

  1. DE CROO

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties, artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, bekrachtigd bij artikel 115 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV), artikelen 3 en 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 mei 2016 tot vaststelling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme en de koninklijke besluiten van 21 juli, 3 november, 5 december 2016, 31 januari, 7 april, 3...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT