Koninklijk besluit. - Regering. - Wijziging, de 15 juillet 2022

Artikel 1. Wordt aanvaard, het ontslag aangeboden door Mevr. Sophie Wilmès, Vice-eersteminister en Minister.

Art. 2. Dhr. Alexander De Croo wordt ontlast van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken.

Dhr. David Clarinval wordt ontlast van Buitenlandse Handel.

Art. 3. Dhr. Matthieu Michel wordt ontlast van de Federale Culturele Instellingen.

Art. 4. Dhr. David Clarinval, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, wordt bovendien benoemd tot Vice-eersteminister.

Art. 5. Mevr. Hadja Lahbib wordt benoemd tot Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen.

Art. 6. Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 7. De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 15 juli 2022.

FILIP

Van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT