Koninklijk besluit. - Regering. - Wijziging, de 15 octobre 2020

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 oktober 2020 "Regering - Benoeming" worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. de titel "Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude" van dhr. Vincent Van Peteghem wordt vervangen door de titel "Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding";

  2. de titel "Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven" van Mevr. Petra De Sutter wordt vervangen door de titel "Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post";

  3. de titel "Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking en Armoedebestrijding" van Mevr. Karine Lalieux wordt vervangen door de titel "Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris";

  4. de titel "Minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen" van Mevr. Annelies Verlinden wordt vervangen door de titel "Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing".

    Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  5. de titel "Staatssecretaris voor Gendergelijkheid en Kansengelijkheid, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit" van Mevr. Sarah Schlitz wordt vervangen door de titel "Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit";

  6. de titel "Staatssecretaris voor Asiel en Migratie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT