Koninklijk besluit Regering. - Ontslag. - Benoeming, de 1 octobre 2020

Artikel 1. Het ontslag aangeboden door dhr. Alexander De Croo, uit zijn ambt van Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking, wordt aanvaard.

Hij wordt benoemd tot Eerste Minister.

Art. 2. Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 3. De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 1 oktober 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,

S. WILMES

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT