Koninklijk besluit Regering. - Benoeming, de 1 octobre 2020

Artikel 1. Dhr. Pierre-Yves Dermagne, lid van het Waals Parlement, wordt benoemd tot Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk.

Mevr. Sophie Wilmès, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, wordt benoemd tot Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen.

Dhr. Georges Gilkinet, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, wordt benoemd tot Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit.

Dhr. Vincent Van Peteghem, lid van het Vlaams Parlement, wordt benoemd tot Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude.

Dhr. Frank Vandenbroucke, Minister van Staat, wordt benoemd tot Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Mevr. Petra De Sutter, lid van het Europees Parlement, wordt benoemd tot Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven.

Dhr. Vincent Van Quickenborne, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, wordt benoemd tot Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met Noordzee.

Dhr. David Clarinval, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, wordt benoemd tot Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing.

Mevr. Karine Lalieux wordt benoemd tot Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking en Armoedebestrijding.

Mevr. Ludivine Dedonder, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, wordt benoemd tot Minister van Defensie.

Mevr. Zakia Khattabi, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, wordt benoemd tot Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal.

Mevr. Annelies Verlinden wordt benoemd tot Minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen.

Mevr. Meryame Kitir, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, wordt benoemd tot Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden.

Mevr. Tinne Van der Straeten, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, wordt benoemd tot Minister van Energie.

Art. 2. Dhr. Thomas Dermine wordt benoemd tot Staatssecretaris voor Relance...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT