Koninklijk besluit inzake het centraal register van economische knipperlichten met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden, de 13 juin 2021

Artikel 1. Er wordt een centraal register van indicatoren aangemaakt, "centraal register van economische knipperlichten met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden" genaamd, hierna afgekort als "centraal register van economische knipperlichten".

Art. 2. In het kader van de in artikel XX.25 van het Wetboek van economisch recht beoogde opdracht met betrekking tot het (op)volgen van schuldenaren in moeilijkheden om de continuïteit van hun activiteiten te vrijwaren en de bescherming van de rechten van de schuldeisers te verzekeren, heeft het centraal register van de economische knipperlichten als doel de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden te helpen bij het opsporen van ondernemingen die onder hun bevoegdheid vallen en die in zodanige financiële moeilijkheden verkeren dat de continuïteit van hun economische activiteiten in gevaar zou kunnen komen.

Art. 3. De Federale Overheidsdienst Justitie is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, 7), van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Art. 4. De relevante indicatoren voor het in artikel 2 beoogde doeleinde worden in dit centraal register van economische knipperlichten verzameld op basis van een unieke identificatiecode, met name het door de Kruispuntbank van Ondernemingen toegekende ondernemingsnummer.

Relevante indicatoren zijn de persoonsgegevens en informatie van juridische of economische aard die de ondernemingsrechtbanken wettelijk mogen verwerken en die noodzakelijk zijn in het kader van het in artikel 2 beoogde doeleinde.

Die relevante indicatoren hebben betrekking op:

- het bedrag van de verschuldigde sommen die wettelijk moeten worden meegedeeld aan de ondernemingsrechtbanken, overeenkomstig artikel XX.23 van het Wetboek van economisch recht, en de berichten in verband met beslag bedoeld in de artikelen 1390 tot 1390quater van het Gerechtelijk Wetboek, zoals ze moeten worden meegedeeld overeenkomstig artikel 1390septises van het Gerechtelijk Wetboek, alsook het identificatienummer ervan;

- de financiële gezondheidsindicator berekend door de Nationale Bank van België;

- het aantal werknemers van de onderneming;

- het regelmatig verplaatsen van de zetel;

Het centraal register van economische knipperlichten bevat de gegevens met betrekking tot de identificatie van de onderneming te weten:

- het door de Kruispuntbank van Ondernemingen toegekende ondernemingsnummer en de postcode van de zetel van de onderneming;

- de rechtsvorm en de rechtstoestand van de onderneming, met uitzondering van de natuurlijke personen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen", in de zin van artikel I.1, 1°, a), van het Wetboek van economisch recht.

Deze relevante indicatoren worden bewaard gedurende vijf jaar vanaf hun registratie in het centraal register van economische knipperlichten.

Art. 5. Het centraal register van economische knipperlichten is rechtstreeks toegankelijk:

- voor de leden van de griffie en voor de rechters van de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden;

Deze rechtstreekse toegang is beperkt tot de relevante indicatoren en de gegevens met betrekking tot de identificatie van de economische entiteiten van hun rechtsgebied.

De lijst van gebruikers per rechtbank wordt opgesteld en beheerd onder de verantwoordelijkheid van iedere voorzitter van elke ondernemingsrechtbank.

- aan de rechter-verslaggevers;

Deze rechtstreekse toegang is beperkt tot de dossiers waarvoor zij zijn aangeduid door de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden om een grondiger onderzoek uit te voeren.

- aan de krachtens artikel XX.26 van het Wetboek van economisch recht bevoegde procureur des Konings;

Art. 6. Teneinde de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de in het centraal register van economische knipperlichten verwerkte persoonsgegevens te verzekeren, worden de volgende maatregelen genomen:

- in het kader van het in artikel 2 beoogde doeleinde mogen alleen personen die uit hoofde van hun functie toegang tot de gegevens moeten hebben en aan het beroepsgeheim of de geheimhoudingsplicht zijn onderworpen, de gegevens raadplegen;

- er wordt voorzien in een toegangsbeheersysteem om de gebruikers te identificeren en hun functies en mandaten te controleren en te beheren;

- er worden technische logbestanden bijgehouden. Door middel van die logs kan worden vastgesteld wie toegang heeft gehad tot welke persoonsgegevens en vanaf welke post;

De technische omgeving waarbinnen het centraal register van economische knipperlichten wordt beheerd, voldoet aan de geldende normen en standaarden teneinde de integriteit, de beschikbaarheid en de vertrouwelijkheid van de verwerkte persoonsgegevens en informatie te verzekeren.

Art. 7. De overdracht van de gegevens en informatie bedoeld in artikel XX.23, § 1, eerste lid, § 2, eerste en vierde lid en § 4, van het Wetboek van economisch recht, verloopt via de Federale Overheidsdienst Justitie die erover waakt dat uitsluitend de gegevens en informatie bedoeld in artikel 4 waarvoor de ondernemingsrechtbanken bevoegd zijn, beschikbaar zijn in het centraal register van economische knipperlichten.

Wanneer de overdrachtstermijnen niet wettelijk zijn bepaald, worden zij vastgelegd in onderling overleg tussen de gegevensverstrekker en de voorzitter van het College van de hoven en rechtbanken, zodat de bijwerking van de gegevens in de gegevensbank een betrouwbare indicator oplevert. Deze termijn is maximaal twee maanden.

Art. 8. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 13 juni 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 1390septises, tweede lid, vervangen bij de wet van 14 januari 2013 en gewijzigd bij de wet van 15 april 2018;

Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen XX.23, XX.24 ingevoegd bij de wet van 11 augustus 2017 en gewijzigd bij de wet van 15 april 2018 en XX.26, ingevoegd bij de wet van 11 augustus 2017;

Gelet op advies nr. 32/2020 van de Gegevensbescherminsautoriteit, gegeven op 3 april 2020;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 26 maart 2021;

Gelet op het advies 69.247/1 van de Raad van State, gegeven op 12 mei 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Verslag aan de Koning

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer hebt aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, heeft betrekking op de oprichting van een centraal bestand van indicatoren, genaamd "centraal register van economische knipperlichten met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden".

Algemene inleiding

Sire, het boek XX van het Wetboek van economisch recht en inzonderheid de artikelen XX.23 en XX.24 verlenen de Koning verschillende opdrachten die betrekking hebben op de mededeling en het beheer van persoonsgegevens, en informatie van financiële of economische aard die betrekking hebben op ondernemingen, ongeacht of zij zijn opgericht als rechtspersoon, dan wel als natuurlijk persoon.

Het voornaamste doel is de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden mogelijk te maken op grond van artikel XX.25 van hetzelfde Wetboek.

In tegenstelling tot het advies van de Raad van State (punt 3.4) is het toepassingsgebied van het koninklijk besluit wel degelijk afgebakend, aangezien het is opgenomen in Titel II van boek XX van het Wetboek van economisch recht en uitsluitend gericht is op ondernemingen, die zelf worden gedefinieerd in artikel I,22, 7° /1, van hetzelfde Wetboek, en die in zodanige financiële moeilijkheden verkeren dat de continuïteit van hun economische activiteiten in gevaar zou kunnen komen.

Het doel van deze opsporing is de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden in staat te stellen ondernemingen te identificeren waarvan zij de toestand moeten onderzoeken teneinde ofwel vast te stellen dat hun toestand onherstelbaar is aangetast en dat hun dossier moet worden overgezonden naar het parket zodat deze de ondernemingen kan daagvaardigen tot een faillissement; ofwel de ondernemingen die in danige financiële moeilijkheden verkeren waardoor de continuïteit van hun economische activiteit in gevaar kan komen, ertoe aan te zetten om de nodige maatregelen te treffen om een faillissement te voorkomen.

Het gaat om een bevoegdheid die is voorbehouden aan de ondernemingsrechtbanken en die erin bestaat ondernemingen in moeilijkheden op te sporen om de impact en schadelijke maatschappelijke gevolgen die een faillissement kan veroorzaken, te voorkomen.

De ondernemingsrechtbank wordt, met andere woorden, geacht reeds in een vroeg stadium een rol te spelen bij het voorkomen van de vicieuze cirkel die door een staat van faillissement wordt gecreëerd, met name op sociaal niveau (sluiting van fabrieken, massaal verlies van banen, enz.).

Voor een betrouwbare opsporing van de ondernemingen in moeilijkheden is het noodzakelijk dat de institutionele schuldeisers die openstaande schuldvorderingen hebben ten laste van ondernemingen, van meet af aan hun gegevens meedelen aan een centraal punt. Op deze manier kunnen een reeks vermoedens worden vastgesteld die helpen om de schuldenaren die onder hun bevoegdheid vallen op te sporen en in financiële moeilijkheden verkeren die danig ernstig zijn waardoor de continuïteit van hun economische activiteiten in gevaar zou kunnen komen. Hoe meer `knipperlichten' er gaan branden, hoe groter de noodzaak voor de kamer voor ondernemingen in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT