Koninklijk besluit houdende wijzigingen aan de modaliteiten en voorwaarden van het Tax Shelter-stelsel ter uitvoering van de artikelen 194ter tot en met 194ter/3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de 6 novembre 2022

Artikel 1. Het opschrift van afdeling XXVIIbis/1 van Hoofdstuk I van het KB/WIB 92, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 december 2014, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 januari 2017, wordt vervangen als volgt:

"Modaliteiten en voorwaarden van de erkenningsprocedure van in aanmerking komende productievennootschappen en tussenpersonen in het kader van de Tax Shelter-regeling voor audiovisuele werken, podiumproducties en videospellen

(Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikelen 194ter tot 194ter/3)".

Art. 2. In artikel 734/1, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 december 2014 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 januari 2017, worden de woorden "artikelen 194ter tot 194ter/2" vervangen door de woorden "artikelen 194ter tot 194ter/3".

Art. 3. In artikel 734/2, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 december 2014 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 augustus 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in § 1, inleidende zin, worden de woorden "heeft desgevallend als opschrift "Vraag tot erkenning als in aanmerking komende productievennootschap in het kader van de Tax Shelter-regeling "audiovisueel"" of "Vraag tot erkenning als in aanmerking komende productievennootschap in het kader van de Tax Shelter-regeling "podiumkunsten""" vervangen door de woorden "heeft desgevallend als opschrift "Vraag tot erkenning als in aanmerking komende productievennootschap in het kader van de Tax Shelter-regeling "audiovisueel"" of "Vraag tot erkenning als in aanmerking komende productievennootschap in het kader van de Tax Shelter-regeling "podiumproducties"" of "Vraag tot erkenning als in aanmerking komende productievennootschap in het kader van de Tax Shelter-regeling "videospellen""";

 2. in § 1, vierde streepje, worden de woorden "overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt" vervangen door de woorden "overeenkomstig de bepalingen van de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding aan het publiek van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en met Verordening 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van richtlijn 2003/71/EG";

 3. § 1 wordt aangevuld met een streepje, luidende:

  "- een kopie van de resultatenrekening en de balans van de productievennootschap per type activiteit of bij ontstentenis daarvan een prognose van de resultatenrekening en de balans van de productievennootschap per type activiteit.";

 4. in § 2, inleidende zin, worden de woorden "Vraag tot erkenning als in aanmerking komende tussenpersoon in het kader van de Tax Shelter-regeling "audiovisueel"" of "Vraag tot erkenning als in aanmerking komende tussenpersoon in het kader van de Tax Shelter-regeling "podiumkunsten""" vervangen door de woorden "heeft desgevallend als opschrift "Vraag tot erkenning als in aanmerking komende tussenpersoon in het kader van de Tax Shelter-regeling "audiovisueel"" of "Vraag tot erkenning als in aanmerking komende tussenpersoon in het kader van de Tax Shelter-regeling "podiumproducties"" of "Vraag tot erkenning als in aanmerking komende tussenpersoon in het kader van de Tax Shelter-regeling "videospellen""";

 5. in § 2, tweede streepje, worden de woorden "overeenkomstig de bepalingen van met de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt" vervangen door de woorden "overeenkomstig de bepalingen van de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding aan het publiek van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en met Verordening 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van richtlijn 2003/71/EG";

 6. in § 3, eerste lid, worden de woorden "op het volgende adres: taxshelter@minfin.fed.be" vervangen door de woorden "via het daartoe bestemde portaal";

 7. paragraaf 3, tweede lid, wordt opgeheven.

  Art. 4. Artikel 734/5, § 1, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 december 2014, wordt vervangen als volgt:

  " § 1. Indien de minister die bevoegd is voor Financiën of zijn afgevaardigde vaststelt dat een erkende productievennootschap haar voornaamste doel en kernactiviteit niet langer de ontwikkeling en de productie van in aanmerking komende werken is, kan hij de erkenning van de productievennootschap schorsen.

  De minister die bevoegd is voor Financiën of zijn afgevaardigde kan tevens de erkenning van de productievennootschap schorsen wanneer hij een herhaaldelijke schending van artikel 194ter, §§ 6, 11 of 12, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vaststelt.

  De productievennootschap wordt schriftelijk in kennis gesteld van de in het eerste en tweede lid vermelde schorsing.

  De in het derde lid bedoelde kennisgeving bevat volgende vermelding:

  - de reden van de schorsing met een vermelding van de vaststellingen die tot de schorsing geleid hebben;

  - de termijn, die ten minste één maand bedraagt, waarbinnen de toestand, die tot de schorsing heeft geleid, geremedieerd moet worden.

  De in het vorige lid vermelde termijn kan worden verlengd als daartoe bijzondere redenen worden aangedragen door de productievennootschap die een verlenging rechtvaardigen.

  Wanneer de productievennootschap de toestand niet heeft geremedieerd binnen de in het vierde en vijfde lid bepaalde termijn wordt de erkenning definitief ingetrokken.

  § 2. De betrokken Gemeenschappen en de instantie die waakt over het respecteren van de bepalingen van de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding aan het publiek van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en met Verordening 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van richtlijn 2003/71/EG, worden geïnformeerd over een schorsing of intrekking bedoeld in § 1.".

  Art. 5. In artikel 734/7, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 januari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 8. in § 2, inleidende zin, worden de woorden "of 194ter/1, § 2, 1° " vervangen door de woorden "194ter/1, § 2, 1°, of 194ter/3, § 2, 1° ";

 9. in § 2, 1°, worden de woorden "of podiumwerk" vervangen door de woorden ", podiumproductie of videospel", worden de woorden "en 194ter/1, § 2, 1° " vervangen door de woorden ", 194ter/1, § 2, 1°, en 194ter/3, § 2, 1° " en worden de woorden "ofwel in artikel 194ter/1, § 2, 1° " vervangen door de woorden "ofwel in artikel 194ter/1, § 2, 1°, ofwel in artikel 194ter/3, § 2, 1° ";

 10. in § 2, 2°, worden de woorden "en 194ter/1, § 1" vervangen door de woorden ", 194ter/1, § 1, en 194ter/3, § 1";

 11. in § 2, 2°, eerste streepje, worden de woorden "of het podiumwerk" vervangen door de woorden ", de podiumproductie of het videospel" en worden de woorden "of 194ter/1, § 2, 1° " vervangen door de woorden ", 194ter/1, § 2, 1°, of 194ter/3, § 2, 1° ";

 12. in § 2, 2°, tweede streepje, worden de woorden "en 194ter/1" vervangen door de woorden ", 194ter/1 en 194ter/3" en worden de woorden "artikelen 194ter, § 4, 3° en 194ter/1, § 5" vervangen door de woorden "artikel 194ter, § 4, 3° ";

 13. in § 4, eerste lid, 2°, worden de woorden "en de lijst van podiumwerken" vervangen door de woorden ", de lijst van podiumproducties en de lijst van videospellen";

 14. in § 4, eerste lid, 3°, worden de woorden "artikelen 194ter, § 4, 3° en 194ter/1, § 5" vervangen door de woorden " artikel 194ter, § 4, 3° ";

 15. in § 5, eerste lid, 2°, worden de woorden "en 194ter/1, § 6" vervangen door de woorden ", 194ter/1, § 6, en 194ter/3, § 6";

 16. in § 5, tweede lid, worden de woorden "en 194ter/1" vervangen door de woorden ", 194ter/1 en 194ter/3";

 17. in § 5, derde lid, worden de woorden "en podiumwerken" vervangen door de woorden ", podiumproducties en videospellen";

 18. in § 7, tweede lid, worden de woorden "en 194ter/1" vervangen door de woorden ", 194ter/1 en 194ter/3";

 19. in § 7, derde lid, worden de woorden "en 194ter/1" vervangen door de woorden ", 194ter/1 en 194ter/3".

  Art. 6. In hoofdstuk I van het KB/WIB 92, wordt een afdeling XXVIIbis/1bis ingevoegd die artikel 734/7bis bevat, luidende:

  "Afdeling XXVIIbis/1bis - Modaliteiten en voorwaarden voor de uitreiking van het Tax Shelter-attest

  (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 194ter, § 7)

  Art. 734/7bis. Om het in artikel 194ter, § 7, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde Tax Shelter-attest te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT