Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 2021 betreffende radiotoegang in de frequentieband 3400-3800 MHz, de 21 juillet 2023

Artikel 1. In artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 november 2021 betreffende radiotoegang in de frequentieband 3400-3800 MHz worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in de bepaling onder 1° worden de woorden "3410-3430 MHz" vervangen door de woorden "3410-3420 MHz";

  2. er wordt een bepaling onder 1/1° ingevoegd, luidende:

  "1/1° het frequentieblok 3420-3430 MHz;" ;

 2. paragraaf 3 wordt aangevuld met een lid, luidende:

  "In afwijking van het eerste lid wordt, wanneer een in § 1, eerste lid, 1° en 1/1° bedoeld frequentieblok onverkocht blijft na een uitnodiging voor kandidaatstelling gepubliceerd in overeenstemming met artikel 14, een nieuwe uitnodiging voor kandidaatstelling gepubliceerd in overeenstemming met artikel 14 en kan een relevante groep ten opzichte van een 3,6 GHz-operator tot 120 MHz houden in de frequentieband tussen 3410 MHz en 3800 MHz. Indien na deze nieuwe uitnodiging voor kandidaatstelling een in § 1, eerste lid, 1° en 1/1° bedoeld frequentieblok onverkocht blijft, kan het Instituut nieuwe uitnodigingen voor kandidaatstelling publiceren in overeenstemming met artikel 14."

  Art. 2. Artikel 28, § 8, van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

  Art. 3. De minister bevoegd voor Telecommunicatie is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Handtekening

  Gegeven te Brussel, 21 juli 2023.

  FILIP

  Van Koningswege :

  De Minister van Telecommunicatie,

  P. DE SUTTER

  Aanhef

  FILIP, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  Gelet op de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, artikel 18, § 1, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 21 december 2021 en artikel 20 § 2, vervangen bij de wet van 21 december 2021;

  Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 2021 betreffende radiotoegang in de frequentieband 3400-3800 MHz;

  Gelet op de impactanalyse van de regelgeving uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

  Gelet op het voorstel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie van 1 december 2022;

  Gelet op de openbare raadpleging op verzoek van de minister van Telecommunicatie van 27 december 2022 tot 30 januari 2023;

  Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 14 maart 2023;

  Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris van Begroting, gegeven op 28 maart 2023;

  Gelet op de raadpleging van 17 april 2023 tot 24 april 2023 van het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie;

  Gelet op het akkoord van het Overlegcomité van 7 juni 2023;

  Gelet op advies 73.812/4 van de Raad van State, gegeven op 5 juli 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

  Op de voordracht van Onze Minister van Telecommunicatie en op het advies van onze in Raad vergaderde Ministers,

  Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

  Verslag aan de Koning

  VERSLAG AAN DE KONING

  Sire,

  Algemeen

  Het besluit dat U ter ondertekening wordt voorgelegd, heeft tot doel het frequentieblok 3410-3430 MHz te kunnen toewijzen voor openbare mobiele netwerken.

  Het koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de frequentieband 3400-3800 MHz (hierna "koninklijk besluit 3600 MHz") werd aangenomen op 28 november 2021 (Belgisch Staatsblad van 23 december 2021).

  Het koninklijk besluit 3600 MHz voorziet in de toewijzing van de frequentieblokken 3410-3430 MHz en 3430-3450 MHz, alsook 35 generieke blokken van 10 MHz tussen 3450 en 3800 MHz, via een veiling.

  Op het ogenblik van de aanneming van het koninklijk besluit 3600 MHz beschikten twee operatoren voor een totaal van 40 MHz over...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT