Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten, de 31 mars 2021

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 31 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

République d'Autriche, République Slovaque Vienne

Republiek Oostenrijk, Slowaakse Republiek Wenen

République de Croatie, République de Bosnie-Herzégovine, République de Slovénie Zagreb

Republiek Kroatië, Republiek, Republiek Bosnië en Herzegovina, Republiek Slovenië Zagreb

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2021.

Art. 3. De minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, op 11 februari 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken,

S. WILMES

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 37;

Gelet op de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek, artikel 2, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 januari 2021;

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Verslag aan de Koning

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Ik heb de eer U hierbij een ontwerp van koninklijk besluit voor te leggen dat het koninklijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT