Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de passagiersvergoeding Diabolo, de 15 janvier 2023

Artikel 1. . Het bedrag van de passagiersvergoeding bedoeld in artikel 12, § 2, van de wet van 30 april 2007 houdende dringende spoorwegbepalingen wordt vastgesteld op 5,8403 EUR (uitgedrukt in waarde 2022), inclusief 6% BTW.

Art. 2. Het koninklijk besluit van 29 januari 2014 houdende vaststelling van het bedrag van de passagiersvergoeding Diabolo wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2023.

Art. 4. De Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 15 januari 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit,

G. GILKINET

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 april 2007 houdende dringende spoorwegbepalingen, inzonderheid op artikel 12, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 januari 2014 houdende vaststelling van het initieel bedrag van de passagiersvergoeding Diabolo;

Overwegende het voorstel van de spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel van 1 maart 2022 en de uitwisselingen die volgden;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 december 2022 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 20 december 2022 ;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door de noodzaak om de wet van 30 april 2007 houdende dringende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT