Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2023, van het globaal budget van het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen, de 21 décembre 2022

Artikel 1. Het globaal budget van het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van ziekenhuizen, wordt, voor het jaar 2023, vastgesteld op 11.302.332.140 euro.

Art. 2. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 21 december 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,

F. VANDENBROUCKE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, artikel 95;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 november 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatsecretaris voor Begroting, gegeven op 6 december 2022;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT